Стандардизација и регулатива во телекомуникации

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Стандардизација и регулатива во телекомуникации

2.    Код

3ФЕИТ10З035

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Валентин Раковиќ

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на потребата од стандардизација и регулатива во доменот на телекомуникациите. Запознавање со начинот на работа и релевантните документи на најзначајните телекомуникациски тела во светот. Разбирање на механизмот за воведување стандард во телекомуникациите преку соодветни тела. Разбирање на поимот за регулација на спектар и на напредни методи за мониторинг на спектар.

11.    Содржина на програмата: Потреба од стандардизација на телекомуникациска инфраструктура, опрема и сервиси. Поим за интероперабилност во телекомуникации. Релевантни стандардизациони тела (ITU, CEPT, ETSI, IEEE итн.). Организација на работа на стандардизациони тела (работни групи, технички извештаи, препораки). Регулатива на користење на спектар. Релевантни препораки и документи за мониторинг на спектар. Анализа на технички решенија за мониторинг на спектар. Набљудување на квалитет на телекомуникациски услуги и степен на корисничка задоволеност. Развој на нови бизнис модели преку постоечка регулатива.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на националното регулаторно тело

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во текот на семестарот (на половина и на крај од семестарот) во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, дозволен е само калкулатор

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Gentzoglanis, A. Henten Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry Edward Elgar Pub 2010

2

R. J. May New Directions in Communications Policy Carolina Academic Press 2009