Статистика и случајни процеси

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Статистика и случајни процеси

2.    Код

3ФЕИТ08З014

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Анета Бучковска, Д-р Билјана Јолевска-Тунеска, Д-р Билјана Начевска-Настовска, Д-р Весна Андова, Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова, Д-р Сања Атанасова, Д-р Соња Геговска-Зајкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Веројатност

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими и методи од случајни процеси и системи. Развој на аналитичко мислење, критички способности, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза.

11.    Содржина на програмата: Дескриптивна статистика. Податоци и видови на податоци. Прикажување на податоците. Оценка на параметри. Точкасти оценки. Метод на моменти. Метод на максимална веродостојност. Интервали на доверба. Тестирање на параметарски хипотези. Тестирање на непараметарски тестови. Пирсонов тест, Колмогоров, Колмогоров-Смирнов тест. Случајни процеси-општи поими. Маркови вериги. Поасонов процес. Генерализација на Поасонов процес. Чекачки системи

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

35

16.2. Самостојни задачи

20

16.3. Домашно учење

50

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабараториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џ. А. РајсМатематичка статистика и анализа на податоциАрс Ламина2014

2

А. FieldDiscovering statistics using SPSSSAGE Publications2005

3

Oliver C. IbeFundamentals of Applied Probability and Random ProcessesElsevier2005

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. BrandtData Analysis, Statistical and Computational Methods for Scientists and EngineersSpringer1998

2

Милан МерклеВероватноћа и статистика за инжењере и студенте техникеАкадемска Мисао, Београд2010