Статистика

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Статистика

Код: 3ФЕИТ08029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за основните и најчесто користените статистички методи и модели. Способност за собирање податоци, избор на соодветни статистички техники, користење софтвер за визуелизација, анализа и статистичка обработка на податоци, како и за изведување заклучоци и презентирање на добиените резултати од статистичката анализа.

Содржина на предметната програма: Вовед во статистика. Популација и примерок. Дескриптивни статистики. Визуелно претставување на податоци. Точкасти оценки на непознати параметри. Критериуми за квалитет на оценките. Методи за точкасто оценување. Инервали на доверба. Тестирање на параметарски хипотези. Ниво на значајност и јачина на тестот. Непараметарски статистички тестови. Користење на софтвер за статистичка обработка на податоци.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1John A. RiceMathematical Statistics and Data AnalysisCengage Learning2006
2Ј. P. Marques de SaApplied statistics  using SPSS, STATISTICA,  MATLAB and RSpringer2007
3Douglas C. Montgomery, George C. RungerApplied Statistics and Probability for EngineersJohn Wiley & Sons2003
Дополнителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Ruey S.TsayAn introduction to Analysis of Financial Data with RWiley2012
2G.Jay KernsIntroduction to Probability and Statistics Using RCran.r-project.org  ISBN: 978-0-557-24979-42011