Статистика

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Статистика

Код: 3ФЕИТ08029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за основните и најчесто користените статистички методи и модели. Способност за собирање податоци, избор на соодветни статистички техники, користење софтвер за визуелизација, анализа и статистичка обработка на податоци, како и за изведување заклучоци и презентирање на добиените резултати од статистичката анализа.

Содржина на предметната програма: Вовед во статистика. Популација и примерок. Дескриптивни статистики. Визуелно претставување на податоци. Точкасти оценки на непознати параметри. Критериуми за квалитет на оценките. Методи за точкасто оценување. Инервали на доверба. Тестирање на параметарски хипотези. Ниво на значајност и јачина на тестот. Непараметарски статистички тестови. Користење на софтвер за статистичка обработка на податоци.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 John A. Rice Mathematical Statistics and Data Analysis Cengage Learning 2006
2 Ј. P. Marques de Sa Applied statistics  using SPSS, STATISTICA,  MATLAB and R Springer 2007
3 Douglas C. Montgomery, George C. Runger Applied Statistics and Probability for Engineers John Wiley & Sons 2003
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ruey S.Tsay An introduction to Analysis of Financial Data with R Wiley 2012
2 G.Jay Kerns Introduction to Probability and Statistics Using R Cran.r-project.org  ISBN: 978-0-557-24979-4 2011