Технички стандарди и регулатива

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Технички стандарди и регулатива

2.    Код

3ФЕИТ02З022

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/3

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Горан Рафајловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со најважните стандарди и законски акти кои се користат во електротехниката. Оспособеност за користење на стандардите и најзначајните регулаторни документи во секојдневното работење.

11.    Содржина на програмата: Потреби од стандардизација и регулатива. Функционирање на меѓународните тела за стандардизација. Делокруг на активности на IEC и ISO организациите. Стандардизација и во Република Македонија. Закон за стандардизација. Мрежа на стандардизација. Примена на техничките стандарди во различни области од електротехниката. ЕУ регулатива во областа на електротехниката. Запознавање со основните акти со кои се регулира секторот енергетика. Регулаторни агенции.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

20

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

25

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Горан РафајловскиТехнички стандарди и регулатива, предавања ФЕИТФЕИТ , Скопје15

2

IEEEIEEE All Inclusive Standardswww.ieee.org/Standards

3

David Hayle:ISO 9000 Quality Systems Handbook – updated for the ISO 9001:2008 standard Sixth Edition: Using the standards as a  framework for business improvement,Taylor & Francis,2009