Техника на висок напон 1

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Техника на висок напон 1

2.    Код

3ФЕИТ09З023

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Мирко Тодоровски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на начинот на изолирање на елементите на ЕЕС. Познавање на својствата на изолацијата, начинот на нејзин избор, димензионирање и промени во текот на експлоатацијата. Оспособеност за примена на постапки и методи за испитување на изолацијата.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Диелектрици во електрично поле. Видови на поларизација во диелектриците. Примери на електрично поле во диелектрици. Електрична спроводливост на диелектриците. Диелектрични загуби. Модел на диелектрикот. Гасни изолациони материјали. Течни изолациони материјали. Цврсти изолациони материјали. Испитни напони. Добивање на високи наизменични напони со индустриска фреквенција. Добивање на високи еднонасочни напони. Добивање на импулсни напони. Добивање на високи наизменични напони со висока фреквенција. Лабораторија за висок напон на ФЕИТ. Мерење на високи напони. Сферно искриште. Електростатски волтметар. Делители на напон за еднонасочни и наизменични напони. Делители на напон за импулсни напони. Волтметри за мерење на максимални вредности. Пробив во гасови. Пробив во течни диелектрици. Пробив во цврсти диелектрици. Електрично стареење на изолацијата. Топлинско стареење на изолацијата. Механичко стареење на изолацијата. Изолациони конструкции. Надворешна изолација. Внатрешна изолација

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Тодоровски, Р. АчковскиТехника на висок напон 1 (интерна скрипта)ФЕИТ, Скопје2014

2

Р. МиновскиТехника на висок напонЕТФ, Скопје1982

3

E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. KuffelHigh Voltage Engineering: FundamentalsNewnes, Elsevier, Oxford2000

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Миновски и В. ЈанковМетоди за испитување на изолацијатаЕТФ, Скопје2002