Техники на истражувањe во телекомуникациите

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Техники на истражувањe во телекомуникациите

Код: 3ФЕИТ10037

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Перо Латкоски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот се очекува студентот да владее со широк спектар на методи и техники кои се применуваат во истражувачката дејност специфична за научната област телекомуникации, што директно ќе му помогне на студентот во успешна изработка на истражувачкиот проект и магистерската теза.

Содржина на предметната програма: Основни фази на истражувачкиот процес специфичен за проблемите од областа телекомуникации. Основи на аналитичко и емпириско научно истражување. Експериментално базирано истражување и анализа во телекомуникациите. Описни статистики и тестирање на хипотези. Формални и симулациски базирани методи за истражување на перформансите на телекомуникациските протоколи, мрежи и системи.  Комбинирање на научно-истражувачки методи и споредба на резултати. Етика на истражување. Дисеминација на резултати од истражувањето. Изработка на студија. Изработка на демонстрација (демо платформа). Изработка на прототип. Научно-истражувачка публикација (труд на конференција, списание, теза). Презентирање на резултати.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Jason S. Wrench, Candice Thomas-Maddox, Virginia Peck Richmond, James C. McCroskey Quantitative Research Methods for Communications Oxford University Press 2012
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Gerianne Merrigan, Carole L. Huston Communication Research Methods Oxford University Press 2008
2 Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor Qualitative Communication Research Methods Sage Publications 2010