Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

Код: 3ФЕИТ04023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Атанас Илиев

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за изработка на техноекономски анализи потребни за проектирање и експлоатација на ОИЕ. Стекнување на знаење за начините за финансирање и економска евалуација на проекти на ОИЕ. Стекнување знаење за техничките аспекти на интеграцијата на ОИЕ во ЕЕС.

Содржина на предметната програма: Проценка на очекувано производство на електрична енергија од одделни типови на ОИЕ. Цена на чинење на инсталиран kW и произведен kWh кај различни типови на ОИЕ. Повластени тарифи за електрична енергија произведена од ОИ. Анализа на исплатливоста на инвестиционите вложување.  Економски и финансиски показатели (NPV, IRR, ROI, PI) за прифатливост на проекти за градба на ОИЕ. Анализа на осетливост. Влијание на неопределеноста и неизвесноста врз техничките и економските аспекти на проектот. Study case – мала ХЕЦ, ВЕЦ, ФВЕЦ. Услови за приклучување на електраните на ОИЕ во ЕЕС. Мрежни правила. Избор и димензионирање на опремата во разводната постројка за поврзување на ОИЕ на мрежа. Влијание на варијацијата на моќноста кај одделни типови ОИЕ врз работата на ЕЕС. Распределба на моќности во мрежи со ОИЕ.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Атанас ИлиевОдбрани поглавја од техноeкономски аспекти на ОИЕФЕИТ (интерна сктрипта)2015

2

Chan S. ParkFundamentals of Engineering EconomicsPearson Int. Edition2009

3

Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas WieseRenewable Energy – Technology, Economics and EnvironmentSpringer-Verlag Berlin Heidelberg2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Leon FrerisRenewable Energy in Power SystemsA John Wiley & Sons, Ltd2009

2

Избрани трудовиIEEE Transaction on Power Systems & Power DeliveryIEEE Press2017