Технологии за складирање на сончевата енергија

Објавено: декември 12, 2018

Преедмет: Технологии за складирање на сончевата енергија

Код: 3ФЕИТ02023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Верка Георгиева

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да ги запознае студентите со технологиите за складирање на енергијата, како еден од фундаменталните проблеми во областа на искористување на обновливите извори на енергија со посебен акцент на складирање на сончевата енергија и поттикнување на нови идеи за нивна практична примена.

Содржина на предметната програма: Вовед. Складирање на топлинската енергија. Директно складирање. Складирање во течности. Складирање во цврста средина. Складирање во двојни медиуми. Латентна топлина. Хемиско складирање. Сезонско складирање на енергијата. Складирање на електрична енергија. Складирање на хидроенергија. Складирање со компримиран воздух. Батерии за складирање на електрична енергија. Видови на батерии. Складирање со суперспроводници. Финансиски бенефит и финансиски ризик.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Soteris Kalogirou Solar energy engineering: processes and systems Elsevier 2009

2

Paul Breeze at all Renewable Energy Focus Handbook Elsevier 2009

3

Mukund R. Patel Wind and Solar Power Systems CRC Press LLC 1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gilbert M. Masters Renewable and Efficient Electric Power Systems John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2004