Телекомуникациски мрежи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Телекомуникациски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ10Л036

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Лилјана Гавриловска

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на концептот на телекомуникациско омрежување и на различните типови на телекомуникациски мрежи. Запознавање со основните мрежни протоколи во модерните телекомуникациски мрежи. Анализа на конкретни мрежни сценарија и нивна оптимизација. Дизајнирање на мрежи. Визија за иден развој.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Елементи на телекомуникациски мрежи. Класификација и услуги. Мрежни концепти. Слоева архитектура. Комутирачки архитектури. Пристапни мрежи и техники. Типови на повеќекратен пристап (статички техники, техники со случаен пристап, техники со контролиран пристап, итн). Податочни мрежи (LAN, WAN итн.). Широкопојасни мрежи. Интернет. Меѓумрежно поврзување (internetworking). Рутирање. Мрежни протоколи и сигнализација. Контрола и квалитет на сервис. Сигурносни аспекти. Можни инфраструктури и коегзистенција на жичани и безжични решенија. Мрежнo управување. Напредни мрежни решенија, SDN/NVF. Насоки на иден развој, NGN.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни телекомуникациски компании, поканети предавања на експерти од телекомуникациската индустрија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. L. GarciaCommunication Networks: Fundamental Concepts and Key ArchitecturesMcgraw-Hill2003

2

J. Kurose, K. RossComputer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition) 7th EditionPearson2016

3

N. MirComputer and Communication Networks, 2nd EdPrentice Hall2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

E. IannoneTelecommunication NetworksCRC  Presss2011