Телекомуникациски системи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Телекомуникациски системи

2.    Код

3ФЕИТ10З037

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Борислав Поповски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Комутација и рутирање

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со принципите на функционирање и дизајнирање на оптичките линкови. Добивање на теоретски и практични знаења за компонентите од кои се изградени современите оптички  линкови и мрежи, хибридните оптичко-коаксијални мрежи, дигиталните претплатнички линии, како и практични знаења за мерење на нивните перформанси.

11.    Содржина на програмата: Транспортни карактеристики на оптички влакна, слабеење и дисперзија. Светлосни извори и премници. Пасивни оптички компоненти (каплери, сплајсери, конектори, филтри, мултиплексери на банови должини). Оптички засилувачи. Шум и детекција. Веројатност на грешка. Оптички комутатори. Дизајн на светловодни системи. Мултиплексирање по браниви дилжини (WDM и DWDM). Хибридни оптичко-коаксиални мрежи HFC (Hybrid Fiber Coax), DOCSIS. Пасивни оптички мрежи, GPON, NG-PON. FTTH – оптика до дома: квалитет на сервиси, проектирање. xDSL (Digital Subscriber Line) технологии. VDSL, VDSL векторски технологии. Реализација на сервиси преку xDSL.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

70

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Joseph C. PalaisFiber Optic CommunicationsPrentice Hall2004

2

A.Shami, M.Maier, C.AssiBroadband Access Networks, Technologies and DeploymentsSpringer Science2009

3

Le Nguyen BinhOptical Fiber Communication Systems with MATLAB and Simulink ModelsCRC Press2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Shiva Kumar and M. Jamal DeenFiber Optic Communications Fundamentals and ApplicationsJohn Wiley & Sons2014