Телекомуникациски софтвер

Последна измена: октомври 24, 2019

Предмет: Телекомуникациски софтвер

Код: ФЕИТ103005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Студентот ќе се запознае со основите на телекомуникациското системско инженерство, принципите за анализа и дизајн на телекомуникациските системи и протоколи. Студентот ќе се стекне со вештина за формално моделирање на однесувањето на телекомуникациските системи со помош на SDL.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости – предавачи од индустријата.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основи на телекомуникациско системско инженерство. Фази на телекомуникациски инженеринг. Основни концепти при анализа и дизајн на телекомуникациски системи и протоколи. Моделирање на динамичко однесување на телекомуникациските системи со користење на автомати со конечен број на состојби. Вовед во Specification and Description Language (SDL). Моделирање на комуникациски протоколи со Specification and Description Language (SDL). Податочни типови во SDL. Модуларност на SDL системите. Комплементарни јазици на SDL: MSC и TTCN.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Перо Латкоски

Интерна скрипта по телекомуникациски софтвер

/

2010

2

Laurent Doldi

SDL illustrated – visually design executable models

TRANSMETH SUD OUEST

2001

3

Miroslav Popovic

Communication Protocol Engineering

CRC Press

2007