Телекомуникациски софтвер

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Телекомуникациски софтвер

2.    Код

3ФЕИТ10З038

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се запознае со принципите на телекомуникациското системско инженерство, и ќе добие продлабочено знаење за анализа и дизајн на телекомуникациските системи и протоколи. Студентот ќе се стекне со вештина за формално моделирање на однесувањето на телекомуникациските системи и протоколи со помош на SDL. Студентот ќе се оспособи за перформансна анализа.

11. Содржина на програмата: Основи на телекомуникациско системско инженерство. Фази на телекомуникациски инженеринг. Aнализа и дизајн на телекомуникациски системи и протоколи. Моделирање на динамичко однесување на телекомуникациските системи со користење на автомати со конечен број на состојби. Вовед во Specification and Description Language (SDL). Моделирање на комуникациски протоколи со Specification and Description Language (SDL). Податочни типови во SDL. Модуларност на SDL системите. Комплементарни јазици на SDL: MSC и TTCN. Создавање на модели за аквизиција на перформанси на ИКТ системите и протоколите.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Начин на полагање на испитот

Два парцијални испити во семестарот со времетраење од по 60 минути, или цел испит во соодветната испитна сесија со траење од 120 минути

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Andreas Mitschele-Thiel Systems Engineering with SDL: Developing Performance-Critical Communication Systems John Wiley & Sons 2010

2

J. Ellsberger, D. Hogrefe, A. Sarma, SDL   Formal   Object-Oriented Language   for   Communication   Systems Prentice Hall 2007

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Laurent Doldi Validation of Communications Systems with SDL: The Art of SDL Simulation and Reachability Analysis Wiley 2003

2

Pero Latkoski, Borislav Popovski Communication Protocol Engineering of Wireless Networks: Modeling and Optimization VDM Verlag 2009