Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

Код: 3ФЕИТ10034

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Вон. проф. д-р Владимир Атанасовски

Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на напредни сообраќајни концепти за следна генерација телекомуникациски мрежи. Димензионирање и планирање на телекомуникациски мрежи од сообраќаен аспект.

Содржина на предметната програма: Неопходни концепти од теорија на веројатност. Маркови модели. Регенеративни процеси. M/G/1 ред на чекање. Анализа на M/G/1-FIFO ред на чекање. Анализа со вгнезден Марков модел. Анализа на M/G/1-PS ред на чекање. Фазна метода. Анализа на M/G/1-LIFO ред на чекање. Воведување приоритетност. Идеална опслужувачка дисциплина за M/G/1 редови на чекање. Примена на редови на чекање за анализа на перформанси на телекомуникациски мрежи. Сообраќајни матрици. Топологии. Рутирачки принципи. Апроксимативни и егзактни методи за пресметка. Контрола на оптоварување и заштита на услуга. Принцип на Мое. Повеќесервисни системи со редови на чекање. Типови. Мрежи од редови на чекање. Симетрични системи со редови на чекање. Отворени мрежи. Теорема на Џексон. Затворени мрежи. Мерење на сообраќај. Континуални и дискретни мерења. Примена на модели од теорија на веројатност и стохастички процеси за анализа на измерен сообраќај. Моделирање на Интернет сообраќај. Стандарди и регулатива за мрежно планирање. ITU препораки за телесообраќаен инженеринг. Предвидување на сообраќај во реални мрежи. Економија на телекомуникациски мрежи. Истражувачки предизвици во областа.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Villy Baek IversenTeletraffic Engineering and Network PlanningDTU Fotonik2015
2Haruo Akimaru and Konosuke KawashimaTeletraffic: Theory and Applications (Telecommunication Networks and Computer Systems)Springer2011
3David Everitt and Michael RumsewiczMultiaccess, Mobility and Teletraffic: Advances in Wireless NetworksSpringer2012