Теорија на автоматско управување 2

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Теорија на автоматско управување 2

2.    Код

3ФЕИТ01З022

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Елизабета Лазаревска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на теоријата на линеарните дискретни системи на автоматско управување и стекнување на знаења со кои студентот ќе може да врши анализа на овој тип на системи.

11.    Содржина на програмата: 1. Вовед: Дискретни и дискретно-континуални системи на автоматско управување (ДСАУ) и нивна примена. 2. Осврт на операциите земање извадоци, квантизирање и реконструкција на сигналите од гледиште на техничките барања во автоматиката. 3. Анализа на линеарните ДСАУ: Осврт кон математичкиот апарат за анализа и синтеза на линеарните ДСАУ. Преносни функции на линеарните ДСАУ. Структурни блок-шеми и алгебра на блок-шемите на линеарните ДСАУ. 4. Одѕив на линеарните ДСАУ  во временско и фреквенциско подрачје. Карактеристики и показатели на квалитетот на поведението на линеарните ДСАУ. 5. Стабилност на линеарните ДСАУ. Критериуми за стабилност во комплексната и фреквенциската област. ГМК.  6. Дискретните системи во просторот на состојби.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

45

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

30

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 49 бодови

5 (пет) (F)

од 50 до 59 бодови

6 (шест) (E)

од 60 до 69 бодови

7 (седум) (D)

од 70 до 79 бодови

8 (осум) (C)

од 80 до 89 бодови

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

успешно завршени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B. C. Kuo

Digital Control Systems

Oxford University Press

1995

2

Katsuhiko Ogata

Discrete-time Control Systems

PHI Learning

2013

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

E. Лазаревска

Анализа на линеарните дискретни системи на автоматско управување

ЖАКИ

1994

2

Е. Лазаревска, В. Ојлеска

Збирка решени задачи од областа на линеарните дискретни динамички системи

УКИМ – Скопје

2016