Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

Објавено: февруари 12, 2019

Предмет: Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

Код: 3ФЕИТ10036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Александар Ристески

Цели на предметната програма (компетенции): Подготвеност за подлабока анализа на кодови и кодни шеми; примена на кодни техники во различни технологии и системи; подлабока анализа на криптографски протоколи, алгоритми и сигурносни механизми и нивна примена во ИКТ системи. Подготвеност да се занимава и со научно-истражувачка работа во овие области.

Содржина на предметната програма: Преглед на современи кодни техники: примена на кодни шеми во оптички / безжични-мобилни/сателитски комуникациски и ИКТ системи. Анализа на перформанси на различни кодови: Reed-Muller, BCH, Reed-Solomon, LDPC и др. Анализа на перформансите на конкатенирани кодни шеми и итеративно декодирање. Нови трендови во кодните техники. Напредни криптографски техники за обезбедување на сигурносни комуникации. Сигурносни аспекти на современи ИКТ системи. Стеганографски техники, анализа и примена.

Литература:

Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Tom Richardson, Ruediger Urbanke Modern Coding Theory Cambridge University Press 2008
2 Darel Hankerson, Alfred Menezes, Scott Vanstone Guide to Elliptic Curve Cryptography Springer 2004
3 Alexander Sergienko Quantum communications and cryptography CRC 2005
Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Статии од меѓународни списанија и зборници на меѓународни конференции, стандарди, препораки и друга литература.