Теорија на веројатност

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Теорија на веројатност

Код: 3ФЕИТ08031

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Анета Бучковска

Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за писмено комуницирање, разрешување на проблеми, способност за анализа и синтеза, решавање проблеми, критички способност и способност за учење од областа на веројатност.

Содржина на предметната програма: Комбинаторика. Настани. Аксиоми на веројатноста. Случајни променливи. Бројни карактеристики на случајни променливи. Генерирачки функции. Случајни вектори. Заеднички функции на распределба. Корелација. Трансформации на случајни променливи и случајни вектори. Гранични теореми.

Литература:

Задолжителна литература
АвторНасловИздавачГодина 
Анета Бучковска, Катерина Хаџи Велкова Санева, Сања АтанасоваВовед во веројатност за инженериФЕИТ2018 
Venkatarama KrishnanProbability and Random ProcessesWiley2006