Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Објавено: февруари 28, 2019

Предмет: Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

Код: 3ФЕИТ12009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Славка Цанова

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентот  да ја разбере термичката анализа на интегрираните кола и да се стекне со знаења за техниките на прераспределба и одведување на топлината. По завршување на курсот, студентот ќе биде оспособен да дизајнира интегрирани кола кои ќе задоволуваат дадени термички карактеристики.

Содржина на предметната програма: Вовед во термичка анализа. Термичка анализа на интегрирани кола и нејзиното значење.Преглед на активни истражувања во областа на термичката анализа на микроелектронските кола. Нaпредни решенија за дистрибуција на топлината низ итегрираните кола. Примери за интегрирани кола со квалитетен термички дизајн.

Литература:

Задолжителна литература
Бр.АвторНасловИздавачГодина
1Robert SpeyerThermal Analysis of Materials (Materials Engineering)CRC Press1993
2Harita MachirajuThermal Analysis and Design of a MEMS-based Safety and Arming SystemProQuest2007
3Weste and HarrisCMOS VLSI Design, 4th editionAddison-Wesley/Pearson2010