Управување и диспечинг во ЕЕС

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Управување и диспечинг во ЕЕС

2.    Код

3ФЕИТ09З025

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Александра Крколева Матеска

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за принципите на управување и системите за управување на електроенергетските системи, нивната структура и функции (следење, управување и оптимизација). Разбирање на основните принципи на регулација на фреквенција и напони во електроенергетски системи.

11.    Содржина на програмата: Потреба од управување во електроенергетските системи (ЕЕС). Задачи на системите за управување на ЕЕС (следење, управување, оптимизација). Комуникациските системи во ЕЕС, комуникациски и мрежни протоколи. Прибирање мерени податоци од ЕЕС (телемерења). Основни карактеристики на SCADA и примена во ЕЕС. Современи системи за управување на ЕЕС, нивна структура (EMS, DMS) и функции. Национални контролни (диспечерски центри) и диспечерски центри во дистрибутивни системи. Методи за следење и оценување на состојба на ЕЕС. Интерконектирани ЕЕС – основни поими и дефиниции. Основни принципи и методи за регулација на фреквенција и регулација на напони во ЕЕС. Математичка формулација на оптимизационите проблеми во на управување. Работни состојби во ЕЕС и управување на ЕЕС во вонредни работни состојби.

12.    Методи на учење:Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. J. Wood, B. F. WollenbergPower Generation, Operation and ControlJohn Wiley & Sons1996

2

A. Abur, A. G. ExpositoPower System State EstimationMarcel Dekker2004

3

A. S. DebsModern Power Systems Control and OperationKluwer Academic Publishers1988

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А. Крколева, П. КрстевскиУправување и диспечинг во ЕЕС (интерна скрипта)Интерна скрипта2016

2

S. A. BoyerSCADA: Supervisory Control and Data AcquisitionIliad Engineering2004

3

P. KundurPower Systems Stability and ControlMcGraw-Hill1994