Управување на електроенергетски објекти

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Управување на електроенергетски објекти

2.    Код

3ФЕИТ04З028

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Невенка Китева Роглева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за системи за автоматизација и управување на електроенергетските објектите, нивната динамика и проектирање на функциите на управување и мониторинг и  заштита.

11.    Содржина на програмата: Процес на автоматизација и водење на процеси во енергетски постројки. Класификација на технички процеси.  Современи системи за дигитално управување и аквизиција на податоци. DCS и SCADA систем. Компоненти на SCADA систем. Автоматизација на ХЕЦ. Избор на модел на управување. Закони на управување на ХЕЦ. Концепција и нивои на управување во ХЕЦ.  Анализа на статичките и динамичките карактеристики на математичките модели на турбинска постројка. Граници на работа на системот за управување со ХЕЦ. Автоматизација на ТЕЦ, Хиерархија на управување на ТЕЦ. Технологија на системите за управување со термоенергетски постројки. Регулација на моќност кај термоенергетски блок.  Функции на автоматизација на електроенергетски постројки. Функции на следење, управување и заштита, функции на блокада.Дистрибуирани функции на автоматика Архитектура на системот за автоматизација на трафостаници.  Регулација на напон и реактивна моќност. Интерконективни регулациони трансформатори Регулација на фрекве

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби, анализа на техничка документација за реални управувачки системи во ЕЕО, стручни предавања на инженери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

16.2. Самостојни задачи

5

16.3. Домашно учење

100

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

200

18.    Критериуми за оценување

до 109 бодови

5 (пет) (F)

од 110 до 134 бодови

6 (шест) (E)

од 135 до 154 бодови

7 (седум) (D)

од 155 до 174 бодови

8 (осум) (C)

од 175 до 189 бодови

9 (девет) (B)

од 190 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од 15.1-16.3

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити ( во времетраење од 120 минути).
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). За студентите кои ги положиле парцијалните испити/писмениот испит може да се спроведе завршен устен испит. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните/писмени испити, активности и завршниот устен испит.
За време на испитот (не) е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Katsuhiko Ogata Modern Control Engineering Fifth Edition Prentice Hall,New Jersey 2010

2

David Lindsley Power-plant control and instrumentation: the control of boilers and HRSG systems Institution of Electrical Engineers, London, UK 2005

3

Fabio Saccomanno ELECTRIC POWER SYSTEMS Analysis and Control JOHN WILEY & SONS PUBLICATION 2003