Управување во телекомуникациски мрежи

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Управување во телекомуникациски мрежи

2.    Код

3ФЕИТ10Л041

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марко Порјазоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се запознае со принципите на управување во телекомуникациските мрежи, управување со мултимедиските сервиси и апликации.

11.    Содржина на програмата: Принципи на управувањето со телекомуникациските мрежи. Стандарди и стандардизациони тела. Модели на управување со комуникацики мрежи: OSI модел, TMN, TCP/IP модел на управување со межи.  Функционалности на мрежниот менаџмент. FCAPS модел. Управување со грешки. Управување со конфигурации. Тарифирање. Управување со перформанси. Управување со сигурност. Управувачки протоколи: SMTP, NetConf, NetFlow. Управување со елементите во мрежата, сервисите и апликациите (web, AAA). Управување базирано на полиси. WEB   сервиси и нувно управување. Управување со IMS (IP Multimedia Subsystem) сервиси. комерцијални алатки и алатки со отворен код за управување во комуникацики мрежи.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа, работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

70

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и  изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Amani OmerTelecommunication Management Networks (TMN) Implementation: Design tool for monitoring the traffic of ISP’s by using MRTG dataLAP LAMBERT Academic Publishing2011

2

Alexander ClemmNetwork Management FundamentalsCisco Press2007