Веб системи и сервери

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Веб системи и сервери

2.    Код

3ФЕИТ07Л005

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Марија Календар

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Интернет технологии Ислушани: Оперативни системи

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на работа на Веб сервери, нивен дизајн, перформанси и модули. По завршување на курсот студентите се оспособени за поставување, конфигурирање и админситрирање на систем за Веб сервери.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Веб сервери. Концепти клиент сервер. Архитектура на Веб сервер. Барања и ресурси.  Одредување перформанси на Веб сервер.  Apache веб сервер. Архитектура. Јадро. Модули. Паралелност на барања и опслужување. Модули за паралелно опслужување (MPM модули). Apache и CGI програмирање. Apache и PHP. Веб кеш. Веб кеширање. Концепти и причини. Типови на Веб кеш. Алгоритам за кеширање. Интернет кеш протокол (ICP).  Веб прокси (proxy) сервери. Видови. Кеширање на прокси сервер. Контрола на пристап. Бребзедност на Веб сервери. Конфигурации за безбеден веб сервер. Безбедносни модули за Apache. Apache Tomcat за servlet технологија на Јава.  Архитектура. Архитектура за автентикација на Apache. Администраторско набљудување на Apache. Безбедност. Водење дневници (log).

12.    Методи на учење:Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Bowen, K. Coar

Apache Cookbook: Solutions and Examples for Apache Administration, 3rd Ed.

O’Reilly

2017

2

B. Laurie and P. Laurie

Apache: The Definitive Guide, 3rd Ed.

O’Reilly Media

2002

3

Steve Silva

Web Server Administration, 1st Ed.

Course Technology

2008

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. Spainhour and R. Eckstein

Webmaster in a Nutshell, 3rd Ed.

O’Reilly Media

2002

2

Adrian Ling

Practical Apache, PHP-FPM & Nginx Reverse Proxy: How to Build a Secure, Fast and Powerful Webserver from scratch

Amazon Digital Services

2015

3

L. Shklar, R. Rosen,

Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices 2nd Ed.

Wiley

2009