Веројатност

Објавено: октомври 23, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Веројатност

2.    Код

3ФЕИТ08Л001

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ, ЕЕС, ЕЕУМ, КСИАР, КТИ, КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

3.00

8.    Наставник

Д-р Катерина Санева Хаџи-Велкова

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Математика 1

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Да се усвојат основните поими и методи од теорија на веројатност. Оспособување на студентот за решавање реални проблеми од електротехниката со примена на веројатносни методи.

11.    Содржина на програмата: Комбинаторика, аксиоми на веројатноста, геометриска и условна веројатност. Независни настани, тотална веројатност и Баесова формула. Случајна променлива, бројни карактеристики на случајна променлива, некои поважни распределби. Трансформација на случајна променлива. Случаен вектор, бројни карактеристики на случаен вектор. Гранични теореми.

12.    Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски вежби, самостојна работа

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

90

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

15

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

30

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

40

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

нема

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (во 8. и 15. недела од семестарот, во времетраење од најмногу 90 минути) , а во текот на часовите може да се спроведат и тестови. Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење најмногу 135 минути).
За студентите кои ги положиле парцијалните испити, односно писмениот испит, може да се спроведе завршен устен испит (времетраење најмногу 60 минути). Во конечната оценка влегуваат поените од парцијалните испити, односно писмениот испит, поените од задачите предвидени за индивидуална работа на студентот (домашни работи), поените од тестовите и завршниот устен испит.

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

А. Бучковска, К. Хаџи-Велкова Санева,  С. Атанасова Вовед во веројатност за инженери ФЕИТ/УКИМ

2

К. Хаџи-Велкова Санева, С. Атанасова,  А. Бучковска Збирка решени задачи од веројатност УКИМ 2016

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. П. Берцекас, Џ. Н. Цициклис Вовед во веројатност АРС Ламина 2012

2

Г. Џејмс Математика на модерен инженеринг АРС Ламина 2009