Ветерни електрични централи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Ветерни електрични централи

2.    Код

3ФЕИТ04З002

3.    Студиска програма

ЕЕУМ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Софија Николова-Поцева

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување стручни знаења за експлоатацијата, управувањето и интегрирањето на ветерните електрични централи во ЕЕС. Студентот е оспособен за користење на современи методи за одредување на очекуваното производство на електрична енергија од ветерни електрични централи.

11.    Содржина на програмата: Ветерни електрични централи (ВЕЦ) и нивни составни компоненти. Концепти за конверзија на енергијата на ветерот во електрична. Вертикална распределба на брзината на ветерот. Ефекти кои влијаат врз искористливиот енергетски потенцијал на ветерот. Статистички модели за анализа на податоците на ветерот. Пристапи базирани на Вејбулова и Рејлиева распределба за проценување на расположливиот енергетски потенцијал на ветерот на потенцијална локација. Енергетска карактеристика и карактеристични области на работа на ветерна турбина. Фактор на капацитет. Моделирање на енергетска карактеристика на ветерна турбина. Одредување на произведена електрична енергија од ВЕЦ. Анализа на различни сценарија на распоред на ветроагрегати во ВЕЦ и нивна споредба од аспект на очекуваното производство на електрична моќност. Систем за управување на ВЕЦ. Интегрирање на ВЕЦ во ЕЕС. Стратегии за регулација на реактивната моќност и напонот. Механизми за подржување на ВЕЦ. Искуства на земји со високо ниво на пенетрација на ВЕЦ во системот. Хибридни енергетски системи со интегрирани ВЕЦ.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на практични примери и примена на специјализиран софтвер за пресметки и анализи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

35

17.2. Семинарска работа/проект

10

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата

20.  Начин на полагање на испитот

Преку два парцијални писмени испити (времетраење по 2 часа секој) или завршен писмен испит на целиот наставен материјал од предметот (времетраење 2 часа). Студентот треба да изработи семинарска работа и истата да ја предаде до крајот на семестарот во кој се слуша предметот. Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити/завршниот испит и изработената семинарска работа.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.   Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

B.Fox, D.Flynn, L.Bryans, N.Jenkins, D.Milborrow, M. O’Malley, R.Watsn, O.Anaya-Lara Wind Power Integration:Connection and System Operational Aspects The Institution of Engineering and Technology, United Kingdom 2007

2

Gary L.Johnson Wind Energy Systems Electronic Edition, Manhattan, KS 2006

3

Santhyajith Mathew Wind Energy: Fundamentals, Resource Analysis and Economics Springer 2006

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T.Burton, D.Sharpe, N.Jenkins, E.Bossanyi Wind Energy Handbook John Wiley & Sons 2001

2

Vaugh C. Nelson Wind energy: Renewable Energy and the Environment Taylor & Francis Group 2009