Ветрогенераторски системи и технологии

Објавено: декември 11, 2018

Предмет: Ветрогенераторски системи и технологии

Код: 3ФЕИТ02002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Влатко Стоилков

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, кандидатот ќе се стекне со знаења за развојот и современите трендови на експлоатацијата на енергијата на ветрот во ветрогенераторските системи, како и применетите технологии за оптимално искористување на енергијата на ветрот. Студентите ќе се стекнат со компетенции за анализа на ветрогенераторските системи и примената на современи технологии во областа на искористувањето на енергијата на ветрот.

Содржина на предметната програма: Ветрот како обновлив и неисцрпен извор на енергија. Енергија и моќност на ветрот. Ветерни турбини во хоризонтална и вертикална изведба. Видови електрични машини за ВГС. Активна, пасивна и компбинирана регулација на моќноста во ВГС. Аеродинамика на ветерните турбини. Компаративна анализа на ветрогенераторските и конвенционалните извори на енергија од аспект на влијанијата врз животната средина. Позитивни и негативна аспекти на искористувањето на енергијата на ветрот. Елементи на ветрогенераторските системи (ВГС). Современи технологии во ветрогенераторските системи. Ветрогенераторски полиња. Копнени и вонкопнени ветрогенераторски системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

S. MathewWind Energy Fundamentals, Resource Analysis and EconomicsSpringer2006

2

J. F. Walker, N. JenkinsWind energy technologyJohn Wiley&Sons1997

3

Thomas AckermannWind Power in Power SystemsWiley; 2 edition2012

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T. Burton, N. Jenkins,          D. Sharpe, E.Bossanyi   

2

T. Burton, N. Jenkins,          D. Sharpe, E.BossanyiWind energy handbookWiley; 2 edition2011