Вградливи микрокомпјутерски системи

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Вградливи микрокомпјутерски системи

2.    Код

3ФЕИТ05З007

3.    Студиска програма

КТИ, КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Ги разбира процесите при проектирање на вградлив систем и ги разбира проблемите поврзани со работа во реално време. Познава современ микроконтролер за аплицирање во практиката. Владее со алати (CAD) за проектирање хардвер и софтвер за вградливи системи. Познава средства за реалновременска проценка и проектирање. Умее да проектира едноставни до малку сложени системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед – дефиниција на вградлив систем, примери, општ тек на дизајн на вградлив систем; вградливи системи базирани на ARM CORTEX-M архитектурата – јадро, интерни компонен¬ти (меморија, такт единица), перифе¬рии (дигитален В/И, контролер за прекини, тајмер, ИШМ, А/Д и Д/А, асинхрона и синхрона сериска комуника¬ција, други периферии); хардверско-соф¬тверски прашања; прекини и програмирање, реалновременски проблеми; опера¬тивни системи за реално време, пример на RTOS, алати за развој, дебагирање и тестирање

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, проектни задачи

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

75

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

60

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработени лабораториски вежби/ проектна задача

20.  Начин на полагање на испитот

Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути). Ако студентот не ги положи парцијалните испити може во предвидените испитни сесии да полага писмен испит (времетраење 120 минути). За време на наставата се бодува активноста на студентот. Студентот треба да изработи проектна задача и истата да ја предаде најдоцна до крајот на сесијата која следи по крајот на семестарот. Во конечната оценка влeгуваат поените од парцијалните испити или испитот, активноста и проектната задача.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред

21.  Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.  Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Arnold S. Berger Embedded Systems Design CMP Books 2002

2

David Simon An Embedded Software Primer Pearson Education 2005

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Trevor Martin The Insiderr’s Guide to Cortex M3 Microcontrollers Hitex (UK) Ltd. 2009

2

Jean Labrose μC/OS-II, The Real-Time Kernel Micrium Press 1999

3

Петер Марведел Вградени Системи Влада на РМ 2010