Вградливи микрокомпјутерски системи

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Вградливи микрокомпјутерски системи
2. Код 4ФЕИТ05З007
3. Студиска програма КХИЕ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Јосиф Ќосев
9. Предуслов за запишување на предметот Ислушани: Компјутерски архитектури
10. Цели на предметната програма (компетенции). Ги разбира процесите при проектирање на вградлив систем и ги разбира проблемите поврзани со работа во реално време. Познава современ микроконтролер за аплицирање во практиката. Владее со алати (CAD) за проектирање хардвер и софтвер за вградливи системи. Познава средства за реалновременска проценка и проектирање. Умее да проектира едноставни до малку сложени системи.
11. Содржина на програмата: Вовед – дефиниција на вградлив систем, примери, општ тек на дизајн на вградлив систем; вградливи системи базирани на ARM CORTEX-M архитектурата – јадро, интерни компоненти (меморија, такт единица), периферии (дигитален В/И, контролер за прекини, тајмер, ИШМ, А/Д и Д/А, асинхрона и синхрона сериска комуникација, други периферии); хардверско-софтверски прашања; прекини и програмирање, реалновременски проблеми; оперативни системи за реално време, пример на RTOS, алати за развој, дебагирање и тестирање
12.Методи на учење Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 15
16.2. Самостојни задачи 15
16.3. Домашно учење 75
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 15
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 5
17.4. Завршен испит 60
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Изработени лабораториски вежби/ проектна задача
20. Начин на полагање на испитот Писмен испит и усмена одбрана на проект
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Arnold S. Berger Embedded Systems Design CMP Books 2001
2 Trevor Martin The Insider’s Guide to Cortex M3 Microcontrollers Hitex (UK) Ltd. 2009
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 David Simon An Embedded Software Primer Pearson Education 2005
2 Trevor Martin The Designer’s Guide to the Cortex-M Processor Family Elsevier 2013
3 Marylin Wolf Computers as Components Elsevier 2012