Виртуелизација и системи во облак

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Виртуелизација и системи во облак

2.    Код

3ФЕИТ07Л006

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Марија Календар, Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Оперативни системи Ислушани: Системи за пресметки со високи перформанси

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на виртуелизација, виртуелен дата центар и имплементација на системи во облак. По завршувањето на курсот студентите ќе бидат оспособени за самостојна работа со виртуелни машини, како и за проектирање и одржување на системи во облак.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Основни концепти на системи за работа во облак. Технологија зад системи за работа во облак. Податочни центри (Data centers). Компоненти и поими. Виртуелизиран податочен центар. Системи за складирање. Storage Area Network (SAN). Network Attached Storage (NAS). Концепти за виртуелизација. Апстракција на ресурси. Видови на виртуелизација. Виртуелизација на мрежи. Виртуелизација на системи за складирање.  Виртуелизација и виртуелни машини (VM).  Концепти. управување и конфигурирање. Миграции, клонирање, шаблони за VM. Системи за работа со VM. Хипервизори. VMWare. KVM. Виртуелизација од оперативен систем. XEN.  Системи за работа во облак. Карактеристики. Модели за примена на системи за работа во облак: приватен, јавен, хибриден облак. Сервиси во облак: SaaS, PaaS, IaaS.  Дизајнирање приватен облак. Концепти и карактеристики.  Јавни сервиси во облак: Amazon, Google сервиси во облак, Microsoft сервиси во облак. Систем во облак со алатки со отворен код. OpenStack.  Архитектура. Безбедност кај системи во облак.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Hwang, J. Dongarra, G.C. FoxDistributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of ThingsMorgan Kaufmann2011

2

N. Antonopoulos, L. GillamCloud Computing: Principles, Systems and ApplicationsSpringer2010

3

T. Erl, R. Puttini, Z. MahmoodCloud Computing: Concepts, Technology & ArchitecturePrentice Hall2013

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dan C. MarinescuCloud Computing: Theory and PracticeMorgan Kaufmann2013

2

V. Josyula, M. Orr, G. PageCloud Computing: Automating the Virtualized Data CenterCisco Press2011