Виртуелизација и системи во облак

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Виртуелизација и системи во облак

2.    Код

3ФЕИТ07Л006

3.    Студиска програма

КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Владимир Атанасовски, Д-р Марија Календар, Д-р Перо Латкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Оперативни системи Ислушани: Системи за пресметки со високи перформанси

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со концептите на виртуелизација, виртуелен дата центар и имплементација на системи во облак. По завршувањето на курсот студентите ќе бидат оспособени за самостојна работа со виртуелни машини, како и за проектирање и одржување на системи во облак.

11.   Содржина на програмата: Вовед. Основни концепти на системи за работа во облак. Технологија зад системи за работа во облак. Податочни центри (Data centers). Компоненти и поими. Виртуелизиран податочен центар. Системи за складирање. Storage Area Network (SAN). Network Attached Storage (NAS). Концепти за виртуелизација. Апстракција на ресурси. Видови на виртуелизација. Виртуелизација на мрежи. Виртуелизација на системи за складирање.  Виртуелизација и виртуелни машини (VM).  Концепти. управување и конфигурирање. Миграции, клонирање, шаблони за VM. Системи за работа со VM. Хипервизори. VMWare. KVM. Виртуелизација од оперативен систем. XEN.  Системи за работа во облак. Карактеристики. Модели за примена на системи за работа во облак: приватен, јавен, хибриден облак. Сервиси во облак: SaaS, PaaS, IaaS.  Дизајнирање приватен облак. Концепти и карактеристики.  Јавни сервиси во облак: Amazon, Google сервиси во облак, Microsoft сервиси во облак. Систем во облак со алатки со отворен код. OpenStack.  Архитектура. Безбедност кај системи во облак.

12.    Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

60

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Лабораториски вежби

20.  Начин на полагање на испитот

 Еден парцијален писмен испит во текот на семестарот (на половина од семестарот) во времетраење од 120 минути или еден завршен писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути. Секој студент мора да изработи самостојно задолжителна проектна задача. Студентот може да изработи дополнителен самостоен проект. Во конечната оцена влегуваат поените од писмениот испит и проектната задача, а доколку е изработен самостоен проект и тие поени. За време на испитот е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, но не и електронски уреди

21.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

22.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

23.    Литература

23.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Hwang, J. Dongarra, G.C. Fox Distributed and Cloud Computing: From Parallel Processing to the Internet of Things Morgan Kaufmann 2011

2

N. Antonopoulos, L. Gillam Cloud Computing: Principles, Systems and Applications Springer 2010

3

T. Erl, R. Puttini, Z. Mahmood Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture Prentice Hall 2013

23.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dan C. Marinescu Cloud Computing: Theory and Practice Morgan Kaufmann 2013

2

V. Josyula, M. Orr, G. Page Cloud Computing: Automating the Virtualized Data Center Cisco Press 2011