Виртуелна инструментација во LabVIEW

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Виртуелна инструментација во LabVIEW
2. Код 4ФЕИТ03Л001
3. Студиска програма КТИ,ЕЕС
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар III/6, IV/8 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Живко Коколански
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). Стекнување на знаења од виртуелните мерно-информациски и мерно-управувачки системи. Способност за решавање проблеми преку развој и имплементација на виртуелни инструменти и системи за аквизиција на податоци.
11. Содржина на програмата: Поим за виртуелна и софтверски-дефинирана инструментација. Карактеристики на виртуелни мерени инструменти. Повеќеканални системи за аквизиција на податоци. Интерфејс на еднокрајни и диференцијални сигнали. Техники на елиминирање шум, активно и пасивно оклопување. Заземјување на системите за аквизиција на сигнали. Техники за складирање, телеметриски пренос, и анализа на мерни податоци.
Виртуелна инструментација и LabVIEW, LabVIEW околина, променливи и нивно декларирање, низи и матрици, циклуси, машини на состојби, полиња и кластери, графички кориснички интерфејс, работа со датотеки, прибирање податоци, мерење и генерирање сигнали, напредни својства на LabVIEW, мерно-управувачки системи во LabVIEW, комуникациски интерфејси во LabVIEW, дистрибуирани мерења со LabVIEW. Професионални програмски архитектури: машина на состојби, архитектура со прекини, паралелна архитектура. Асинхрона комуникација. Техники за синхронизација и елиминирање на услови за престигнување. Техники за програмско справување со грешки. Специјализирани модули во LabVIEW. Контрола на општ и наменски хардвер со LabVIEW.
12.Методи на учење Предавања, лабораториски вежби, тестови, проектни задачи, самостојно учење.
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 20
17.2. Семинарска работа/проект 20
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и лабораториските вежби
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два теста на една третина и две третини од крајот на семестарот, во времетраење од 45 минути кои се спроведуваат во текот на часовите, завршен испит, активност за време на часовите и изработка на на проектна задача. Во конечната оценка влагуваат поените од тестовите, завршниот испит, активноста и проектната задача.
Во предвидените испитни сесии се полага завршен испит (времетраење 120 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит, тестовите и проектната задача.
Проектната задача студентот ја работи за време на лабораториските вежби и мора да демонстрира практично решение и техничка документација две недели пред крајот на семестарот.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 B. Jakovljevic, Z. Kokolanski, B. Velkovski, et al. Control, Virtual Instrumentation and Signal Processing Use Cases Practicum Universitet u Novom Sadu, Fakultet Tehnickih Nauka 2019
2 J. Jerome Virtual Instrumentation Using LabVIEW ‎ Prentice Hall India Learning Private Limited 2010
3 J.Beyon Labview Programming, Data Acqusition and Analysis Prentice Hall 2001
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ж. Коколански Виртуелна инструментација во LabVIEW – мултимедијална скрипта ФЕИТ 2014
2 J. Travis J.Kring Labview for everyone Prentice Hall 2007
3 G. Johnson R.Jennings Labview Graphical Programming McGraw Hill 2006