Високонапонски мрежи и системи

Последна измена: јули 4, 2020

1.    Наслов на наставниот предмет

Високонапонски мрежи и системи

2.    Код

3ФЕИТ09З003

3.    Студиска програма

ЕЕС

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Мирко Тодоровски

9.    Предуслов за запишување на предметот

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од областа на високонапонските преносни мрежи, регулацијата на напоните во нив, кусите врски и нивна анализа како и определени аспекти на нивната статичка и динакичка стабилност во ЕЕС.

11.    Содржина на програмата: Вовед. Област на изучување. Основни поими. Пре­нос на електрична енергија со долги трифазни водови. Регулација на напони и реактивни моќности во ЕЕС: регулациони трансфор­матори, инјекција и прераспределба на реактивната моќност, U-Q карактеристика на потрошувачки јaзел. Куси врски во ЕЕС. Општо за кусите врски – видови, причини и последици. Облик на струјата на куса врска, дозволени упросту­вања. Симетрични компоненти, замен­ски шеми, општи релации. Матрични методи за анализа. Средства и мерки за ограничување на струите на куса врска. Ста­билност на работата на ЕЕС – статичка и динамичка. Општо за електро­механичките преодните процеси, поими и дефиниции. Равенка на движење. Моделирање. Аглови карактеристики на моќ­ност. Статичка стабилност, метод на мали осцилации. Динамичка стабилност. Критериум на еднакви површини. Повеќемашински систем. Мерки за подобрување на стабилноста на ЕЕС.

12.    Методи на учење: Предавања и вежби со презентации и симулации, интерактивност на часовите, домашни задачи и изработка на проектни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 2 + 0 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на предавањата и вежбите.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. АчковскиВисоконапонски мрежи и системиЕТФ-Скопје1995

2

Р. АчковскиПреносни и дистрибутивни системиЕТФ-Скопје1995

3

Р. АчковскиЗбирка задачи од областа на високонапонските мрежи и системиФЕИТ – Скопје2007

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ, Р. ТалескиАнализа на ЕЕСЕТФ, Скопје1996

2

Р. Ачковски, М. Тодо­ровскиЗбирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системиФЕИТ – Скопје2007