WEB сервиси

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет WEB сервиси
2. Код 4ФЕИТ12З002
3. Студиска програма КТИ,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Томислав Шуминоски, Д-р Горан Јакимовски
9. Предуслов за запишување на предметот Положени: Програмирање и алгоритми, Податочни структури и програмирање
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентите преку овој предмет ќе добијат знаења за основните спецификации за WEB сервисите, SOAP, WSDL и UDDI, како и основите на REST стилот на дизајн и градба на сервиси. Исто така тие во длабочина би добиле знаења за програмерските модели и рамки поврзани со Web сервисите и REST Java API-а за развој, градење, пакување и поставување на провајдери на сервиси и корисници на сервисите.
11. Содржина на програмата: Преглед на WEB сервисите и сервисно оритентирани архитектури. Јава. XML и JSON. Java Server Pages. Servlets. SSL and Secure Connection. SOAP протокол. WEB Services Description Language (WSDL). Откривање на WEB сервисите. JAVA API за развој на провајдери на сервиси и корисници на сервиси. XML Beans и Axis 2. RESTful сервиси. Eclipse, NetBeans и VisualStudio за WEB сервиси. WEB сервиси и Java апликациски сервери. Примери за комерцијалани WEB сервиси од големи провајдери.
12.Методи на учење Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари.
13. Вкупен расположив фонд на часови 2 + 2 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 30
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 45
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 10
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 10
17.4. Завршен испит 50
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Во текот на семестарот се предвидени два парцијални писмени испити (на половина и на крај од семестарот, во времетраење од 120 минути) и изработка на практична проектна задача (по завршување на теоретскиот дел). Во конечната оценка влагуваат поените од парцијалните испити, поените од проектната задача, поените од домашните задачи и поените од лабораториските вежби.
Во предвидените испитни сесии се полага писмен испит (времетраење 120 минути). Во конечната оценка влагуваат поените од писмениот испит, поените од проектната задача, поените од домашните задачи и поените од лабораториските вежби.
За време на испитот не е дозволено користење книги, скрипти, ракописи или белешки од кој било вид, како и калкулатор, мобилен телефон, таблет или кој било друг електронски уред.
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети.
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Martin Kalin Java Web Services: Up and Running, 2 edition O’Reilly Media 2013
2 Steve Graham, Doug Davis, Simeon Simeonov, Glen Daniels, Peter Brittenham, Yuichi Nakamura Building WEB services with Java: Making sense of XML, SOAP, WSDL and UDDI Sams Publishing 2005