WEB сервиси

Последна измена: септември 22, 2020

1.    Наслов на наставниот предмет

WEB сервиси

2.    Код

3ФЕИТ12З002

3.    Студиска програма

КТИ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Јакимовски, Д-р Томислав Шуминоски,

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: WEB апликации

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да даде преглед на основните спецификации за WEB сервисите, SOAP, WSDL и UDDI, како и основите на  REST стилот на дизајн и градба на сервиси. Предметот во длабочина ги покрива програмерските модели и рамки поврзани со Web сервисите и REST Java API-а за развој, градење, пакување и поставување на провајдери на сервиси и корисници на сервисите.

11.    Содржина на програмата: Преглед на WEB сервисите и сервисно оритентирани архитектури. Јава. XML и JSON. Java Server Pages. Servlets. SSL and Secure Connection. SOAP протокол. WEB Services Description Language (WSDL). Откривање на WEB сервисите. JAVA API за развој на провајдери на сервиси и корисници на сервиси. XML Beans и  Axis 2. RESTful сервиси. Eclipse, NetBeans и VisualStudio за WEB сервиси. WEB сервиси и Java апликациски сервери. Примери за комерцијалани  WEB сервиси од големи провајдери.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања и вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи, работилници и семинари.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Martin Kalin Java Web Services: Up and Running, 2 edition O’Reilly Media 2013

2

Steve Graham, Doug Davis, Simeon Simeonov, Glen Daniels, Peter Brittenham, Yuichi Nakamura Building WEB services with Java: Making sense of XML, SOAP, WSDL and UDDI Sams Publishing 2005