Потребни документи

1. Индекс
2. Студентска легитимација
3. Три фотографии: две со димензии 3,5 х 4,5 cm, една со димензии 2 х cm
4. Образец A3 за запишување на семестар (дупли) за запишување
5. Договор за студирање на ФЕИТ (се добива на денот на упис)
6. Единечен лист (статистички) за запишување во 2019/2020 учебна година (ВОИ- 20)
7. Изјава за избор на странски јазик (задолжително да се пополни предходно и да се приложи на денот на уписот)
8. Потврда за уплатени 750,00 ден. за информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје со назнака: ИКСА на УКИМ – ФЕИТ:

 • Жиро сметка: 160010368978818
 • Депонент: НБРМ
 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Повикување на број: 723012, програма 41
9. Потврда за уплатени 1400,00 ден. на жиро сметка на ФЕИТ со назнака за запишување во I семестар:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: трошоци за упис

Напомена: Сумата претставува збир од следните обврски: 200,00 ден. – тетратки за испит; 150,00 ден. – обнова на книжен фонд; 100,00 ден. – солидарна одговорност за штети; 100,00 ден. – осигурување на студентите; 100,00 ден. – уверенија за редовност; 650,00 – материјали и опрема за лабораториски вежби; 100,00-информатор.

10. ЗА СТУДЕНТИ ВО ДРЖАВНА КВОТА

Потврда за уплатени 6.150,00 ден*. (прва рата од 200 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Партиципација за упис на ФЕИТ
ЗА СТУДЕНТИ ВО КВОТА СО КОФИНАНСИРАЊЕ

Потврда за уплатени 12.300,00 ден*. (прва рата од 400 eвра) на жиро сметка на ФЕИТ:

 • Трезорска сметка: 100000000063095
 • Трезорска подсметка: 160010428678814
 • Повикување на број: 723012, програма 41
 • Депонент: НБРМ
 • Со назнака: Школарина за упис на ФЕИТ

 

НАПОМЕНА: Запишувањето на новите студенти ќе се врши на 30.9.2019 година на шалтерите на студентската служба на ФЕИТ (трети кат) во период од 11:00 до 13:00 часот.

Скопје, 27.9.2019 година,                                                                                                                                                                                                                               Конкурсна комисија на ФЕИТ