Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем

Објавено: април 8, 2021

 

Оглас за Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем 

A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

 

Рок  за аплицирање до 07.05.2021 година

Огласот е отворен до 07.05.2021 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD4

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем

За потребите на проектот “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Предмет на набавка:

Набавка, испорака и инсталација на опрема за управување и мониторинг на водоснабдителен систем

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на следните интернет адреси:

http://www.resen.gov.mk/

https://feit.ukim.edu.mk/oglasi-i-javni-povici/

и на страната на ФЕИТ може да се симне овде

Истата содржи:

 А.Инструкции за понудувачите

 B. Драфт договор сопосебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови
  3. Анекс i: основни услови
  4. Анексii+iii: техничка спецификација + техничка понуда( според потребите на проектот)
  5. Анекс iv: финансиска понуда
  6. формулари

 C. Други информации:

  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите

 D. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија односно the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме Вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите Вашата понуда на адресата наведена во тендерското досие и согласно барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 07.04.2021