Оглас за набавка на GNSS инструмент за истражување

Објавено: ноември 18, 2020

Оглас за набавка на GNSS инструмент за  истражување

A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Рок  за аплицирање до 18.12.2020 година

Огласот е отворен до 18.12.2020 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD2

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

GNSS инструмент за истражување

 

За потребите на проектот “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Предмет на набавка:

Набавка на GNSS инструмент за  истражување

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на следните интернет адреси:

http://www.resen.gov.mk/

https://feit.ukim.edu.mk/oglasi-i-javni-povici/

и на страната на ФЕИТ може да се симне тука.

Истата содржи:

     А. Инструкции за понудувачите

     В. Драфт договор сопосебни услови и анекси:

  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови
  3. Анекс i: основни услови
  4. Анексii+iii: техничка спецификација + техничка понуда( според потребите на проектот)
  5. Анекс iv: финансиска понуда
  6. формулари

     С. Други информации:

  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите

    D. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија односно the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме Вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите Вашата понуда на адресата наведена во тендерското досие и согласно барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 18.11.2020