Оглас за набавка на ИТ опрема

Објавено: ноември 18, 2020

 Оглас за набавка на ИТ опрема

A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Рок  за  аплицирање до  30.11.2020 година

Огласот е отворен до 30.11.2020 година.

Референтен број: CN1-S.O 2.3-S011/TD3

Јавното комунално претпријатие Пролетер од Ресен објавува:

 

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

ИТ Опрема

 

за потребите на проектот “A real time monitoring and leakage detection and reduction system in water distribution networks – Smart Water Save”

Предмет на набавка:

Набавка на ИТ опрема

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на следните интернет адреси:

http://www.resen.gov.mk/

https://feit.ukim.edu.mk/oglasi-i-javni-povici/

и на страната на ФЕИТ може да се симне тука.

 Истата содржи:

        A. Инструкции за понудувачите

        B. Образец на понуда

        C. Драфт договор

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на програмата односно the IPA Procurement Manuel на следниот линк: http://www.ipa-cbc-programme.eu/gallery/Files/Library/IPA-Procurement-Manual.pdf

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме Вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите Вашата понуда на адресата наведена во тендерското досие и согласно барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

 

Скопје, 18.11.2020