20 стипендии за студенти на студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство

Објавено: мај 13, 2022

Агенцијата за електронски комуникации  почнувајки од академската 2022/ 2023  година, доделува 20 стипендии на најдоброрангираните кандидати при упис на прв циклус студии на студиската програма Телекомуникации и информациско инженерство ТКИИ.
Стипендијата е во висина на школарината за студирање за академската 2022/2023 година.