Прелиминарна ранг листа на примените кандидати во првиот уписен рок 2021

Објавено: септември 3, 2021

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ) – Државна квота

Електроенергетски системи (ЕЕС) – Државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ) – Државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР) – Безбедносни сили

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Државна квота

Компјутерски технологии и инженерство (КТИ) – Специјални услови

Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ) – Државна квота

Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ) – Државна квота

СООПШТЕНИЕ

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Приговорите се доставуваат во iknow системот најдоцна до 10:00 часот на 4.9.2021 година. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетот.

Скопје, 3.9.2021 година

 Конкурсна комисија на ФЕИТ