РАНГ ЛИСТА на кандидатите пријавени на интерниот оглас на ФЕИТ за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Последна измена: октомври 15, 2023

РАНГ ЛИСТА

на кандидатите пријавени на интерниот оглас на ФЕИТ за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител кои ги исполнуваат предвидените услови

Индекс СП Година Вкупно поени
174/2023 КХИЕ 1 87.332
88/2019 ЕЕС 1 89.6
27/2022 ЕАОИЕ 1 58
41/2021 ЕАОИЕ 2 79.76
42/2021 ЕАОИЕ 2 87.24
131/2021 КТИ 2 29.6
93/2021 КТИ 2 81.4
122/2021 КТИ 2 88
164/2022 КХИЕ 2 90
005/2022 КСИАР 2 87.76
60/2021 ЕЕУМ 3 93.72
164/2021 КТИ 3 93.52
15/2021 КХИЕ 3 82.56
007/2021 КСИАР 3 77.52
86/2021 КСИАР 3 73.2
94/2021 КСИАР 3 57.92
150/2021 КТИ 3 89.32
228/2017 КХИЕ 4 90.6
232/2019 ТКИИ 4 90.28
101/2020 КТИ 4 95.88
107/2020 КТИ 4 76.12
115/2016 ЕЕУМ 4 89.88
58/2020 КСИАР 4 86.68
88/2020 КТИ 4 87.44
193/2019 КТИ 4 86.8

 

Рангираните кандидати се стекнуваат со правото при запишување на семестарот во учебната 2023/2024 година да ја платат половината од износот на уписнината за соодветниот семестар.

 

Скопје, 13.10.2023                                                                                                          Конкурсна комисија на ФЕИТ