Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на УКИМ во Скопје во учебната 2023/2024 година

Објавено: август 22, 2023

К О Н К У Р С  за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година