СООПШТЕНИЕ за запишување на примени кандидати – Втор циклус – прв уписен рок 2021/2022 година

Објавено: октомври 1, 2021

Запишувањето на примените кандидати на втор циклус студии ќе се врши од  4, 5 и 6 октомври 2021 година во читалната на ФЕИТ во периодот од 12:00 до 14:00 часот.
При запишувањето сите кандидати треба да донесат уплата од прва рата, а оние кои ќе плаќаат на 4 рати со уплата да донесат потпишана Изјава за плаќање на рати.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии со димензии 3,5×4,5 cm и една 2×3 cm
3. Статистички образец ВОИ. 80А за запишување во учебната 2020/2021 год. (се подига во читалната на ФЕИТ)
4. Образец А3
Потврда за уплата на 750 евра (прва рата од 1500 евра) во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ:

  •   Назив на примачот: УКИМ-ФЕИТ Скопје
  •   Банка на примачот (депонент): НБРМ
  •   Tрезорска (трансакциска) сметка: 100000000063095
  •   Трезорска подсметка (сметка на корисник): 160010428678814
  •   Приходна шифра: 723012 – 41
  •   Назнака – за упис на магистерски студии на ФЕИТ

Со потпишување на изјава, можно е студирањето да се плати на четири еднакви рати (по 375 евра во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ на сметката на ФЕИТ).

Забелешки:

  • Кандидатите кои ќе плаќаат на 4 рати да донесат потпишана изјава.
  • Кандидатите кои ќе овластат некој друг за поднесување документи, потребно е  да донесат ПОЛНОМОШНО.

Скопје, 1.10.2021 година                                                                                                               Конкурсна комисија на ФЕИТ