Оглас за набавка на Услуги за поддршка на имплементација на проект

Објавено: април 15, 2020

Рок за аплицирање до 27.04.2020 година

Оглас за набавка на Услуги за поддршка на  имплементација на проект.

за потребите  на проектот Проектот “Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи – Smart Water Save “  во рамки на програмата Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “ Greece – the Republic of North Macedonia 2014-2020 за потребите на партнерот во проектот Јавно комунално претпријатие Пролетер во Ресен. Огласот е отворен до 27.04.2020.

Референтен број: CN1-S.O2.3-SC011/TD1

Јавно комунално претпријатие Пролетер во Ресен објавува

ПОКАНА

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА

Услуги за поддршка на имплементација на проект

за потребите на проектот “Мониторинг во реално време и откривање и намалување на истеци во водоснабдителните мрежи – Smart Water Save

Предметот на набавката:

Услуги за поддршка на имплементација на проект

Дел 1. Услуги за имплементација на комуникациската стратегија на проектот

Дел 2. Услуги за спроведување на постапки за јавни набавки согласно Планот за набавки на проектот

Набавката ќе се спроведе во согласност со PRAG правилата за доделување на договор за јавни набавки на Европската Комисија. Комплетната тендерска документација е достапна во електронска форма на веб страната на Факултетот и може да ја превземете од тука. Истата содржи:

  1. Инструкции за понудувачите
  2. Драфт договор со посебни услови и анекси:
  1. Општи услови на договорот за јавна набавка
  2. Посебни услови – техничка спецификација
  3. Техничка и финансиска понудапонуда
  4. формулари
  1. Други информации:
  1. Извештај за усогласеност на документи
  2. Извештај од евалуација на понудите
  1. Образец на понуда, изјава за лична состојба, изјава за независна понуда и изјава за сериозност на понудата

Подетални информации за начинот на спроведување на постапката за јавна набавка на услуги од надворешни експерти се содржани во Прирачникот за спродевање на постапки за јавни набавки на Европската комисија или the Practical Guide and its annexes (PRAG), на следниот линк: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Однапред Ви благодариме на соработката и очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок утврден во точка 2 од Инструкциите за понудувачите. Ве молиме да ја испратите на адресата и според барањата дадени во точка 10. Со поднесување на понуда ќе прифатите да добиете известување за исходот на постапката по електронски пат.

Скопје, 15.04.2020