Христина Спасевска

E-mail hristina@feit.ukim.edu.mk
Телефон + 389 2 3099 175(191)

Институт

Математика и Физика

Образование

 • Додипломски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за физика, насока применета физика, дипломска работа „Метод на фазен контраст” (1985-1990)
 • Магистерски студии: Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за физика, магистерска работа „Испитување на системот полиетиленоксид-вода со оптички и електрооптички методи” (1990-1997)
 • Докторат: Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,Природно-математички факултет, Институт за физика, докторска теза: „Истражувања на молекуларни и макроскопски параметри на полимери што содржат 1,3,4-оксадијазолови прстени” (1997-2002)

Работно искуство

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии:

 • Помлад асистент (1990 -1997)
 • Асистент (1997 – 2003)
 • Доцент (2003 – 2008)
 • Вонреден професор (2008 – 2012)
 • Редовен професор (2012-2017)
 • Редовен професор со реизбор (од 2017)

Функции

 • Проректор за настава на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (од 2020)
 • Раководител на Институтот за математика и физика , Факултет за електротехника и информациски технологии (2016-2020)
 • Продекан за настава на Факултетот за електротехника и информациски технологии (2012-2016)

Признанија

 • 13 Ноемвриска награда за наука (2019)
 • Најдобар дипломиран студент по физика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Природно-математички факултет,Скопје (1990)

Наставна дејност

Прв цилус студии

 • Физика 1
 • Физика 2
 • Електрооптика
 • Технолошки иновации

Втор цилус студии

 • Материјали за конверзија и складирање на енергијата
 • Производство на сончеви панели
 • Нанометрологија и стандардизација
 • Наноматеријали и наноструктури
 • Иноваторство и трансфер на технологии

Трет циклус студии

 • Методологија на научно-истражувачка работа во полето на техничко-технолошките науки
 • Нови генерации на фотоволтаични технологии и примена
 • Наноматеријали и нанотехнологии
 • Квантна и нанометрологија
 • Примена на нулеарни технологии во индустријата

Научна и стручна експертиза

 • Фотовотаици – добивање и примена. Фотоволаични системи. Материјали за енергетска ефикасност.
 • Добивање и карактеризација на нови материјали и наноматеријали. Методи на истражување: Статичко расејување на светлината, електрично двојно прекршување, вискозиметрија, диелектрична/импеданснаспектроскопија, атомска силов амикроскопија, оптичка спектроскопија, микро-раманова спектроскопија.
 • Испитување на материјали изложени на јонизирачко зрачење. Методи на истражување: Отички стимулирана луминисценција и термолуминиосценција.
 • Иновации, трансфер на технологии и технолошки развој. Образовни модели во националната рамка на квалификации.

Професионални функции и членување во организации

 • Претседател на Асоцијацијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија (од 2016)
 • Претседател на Центарот за менаџирање на знаења и вештини (од 2019)
 • Претседател на Метролошки совет, Биро за Метрологија, Министерство за Економија на Република Северна Македонија (од 2017)
 • Член на Комисијата за доделување на наградата „Најдобар млад научник“(2018)
 • Член на Работна група за спроведување на енергетска транзиција, Фридрих Еберт (2019)
 • Национален координатор на Хоризонт 2020 програмата, во одделот енергерика (од 2016)
 • Претседател на Одделението за животна средина, Комора на овластени архитекти и овластени инженери (2016-2020)
 • Член на Управниот одбор на Коморатa на овластени архитекти и овластени инженери (од 2016)
 • Генерален секретар на Асоцијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија (2007-2016)
 • Претседател на Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника (2008-2015)
 • Раководител на Центарот за сончеви технологии – СОЛТЕК, Факултет за електротехника и информациски технологии (од 2009)
 • Раководител на Акредитирана лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење, Факултет за електротехника и информациски технологии (од 2018)
 • Член на European Federation of National Engineering Associations (FEANI) (од 2013)
 • Член на Оперативна група на Проектот таблет за секое дете, МОН (2015)
 • Член на Комисијата за организации со статус на јавен интерес, Влада на Република Северна Македонија (2012-2016)
 • Член на World Renewable Energy Congress ( од 2007)
 • Член на Метролошки совет, Биро за Метрологија, Министерство за Економија на Република Северна Македонија (2006 – 2014)
 • Претседател на Здружението на инженери по физика (2006 – 2018)
 • Член на Техничкиот комитет при Бирото за Метрологија, Министерство за Економија на Република Северна Македонија (2006-2014)
 • Член на Проектот Стоп Brain Drain, Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија (2013)
 • Член на Комисијата на проект “Патент МК”, Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија (2009)
 • Член на Извршниот комитет на Balkan Physical Union-BPU (2003 – 2005)
 • Член на управниот одбор на Друштвото на физичарите на Република Македонија  (2003-2005)
 • Член на експертскиот тим во Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe и Министерството за Еколгија и просторно планирање за подготовка на националната стратегија за примена на Кјото протоколот (2005)

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание

Книги и учебни помагала

 • Верка Георгиева, Маргарита Гиновска, Христина Спасевска, Лихнида Стојановска-Георгиевска, Ивана Сандева, Збирка задачи по предметот физика 2, ФЕИТ 2019
 • Х. Спасевска, Л. Стојановска Георгиевска, Методологија на процесот на препознавање претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование, ФЕИТ – ISBN 978-608-226-259-8, 2015,  https://beet.mk/images/beet/docs/RPL/RPL_Methodology_MK_ver.pdf
 • Л. Стојановска Георгиевска, Х. Спасевска, Прирачник за вештини за имплементација на енергетска ефикасност кај инсталатери на електрични инсталации, IEE/13/BWI/682/SI2.680171 BUILD UP Skills BEET, 2016, https://beet.mk/images/beet/docs/priracnici/Priracnik_vestini_EE_instalateri_na_el_instalacii_web.pdf.
 • Прирачник за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи во градби за инженери и работници, 2019. Проект „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, Хоризонт 2020, 2018-2021
 • Прирачник за проектирање и инсталирање на сончеви колекторски системи во градби за инженери и работници, 2019. Проект „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење”, Хоризонт 2020, 2018-2021
 • Инженерство Мотивација Иновација, Асоцијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија, ISBN 978-9989-2870-1-5, 2016
 • Бескомпромисна искра, Сојуз на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника, ISBN 978-608-65700-0-2, 2014.
 • Гиновска, Х. Спасевска, Н. Андоновска “Учебник по физика за прва година за средните стручни училишта”, МОН, ISBN 978-608-226-259-8, 2010.
 • Х. Спасевска, М. Гиновска, Е. Наумовска, В. Алачева, Б. Попоска “Физика за прва година за средно стручно образование за сите струки”, Просветно дело ISBN 9989-0-0496-Х, 2008
 • В.Георгиева, Х.Спасевска, М. Гиновска, Л.Баснарков, Л. С-Георгиевска, Т. Ивановска, “Збирка на одбрани решени задачи по физика 1” УКИМ-Скопје

Објавени трудови

 1. Ivana Sandeva, Hristina Spasevska, Margarita Ginovska, Lihnida Stojanovska-Georgievska,  Slobodan Masic, „Light-induced fading of the photostimulated luminescence and thermoluminescence for irradiated silicate samples“, Radiation Effects and Defects in Solids, 2022 (IF 1.024)
 2. Irina Mladenovska, Nora Limani Bektashi, Beti Andonovic, Hristina Spasevska, Ivana Sandeva, Milica Arizanova, Slobodan Masic, Arianit A. Reka, „Development of a novel microbiological method for detection of gamma irradiated spices“, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol 40, No 2, 2021 (IF 0.829)
 3. Biljana Citkuseva Dimitrovska, Roman Golubovski, Hristina Spasevska, Goce Stefanov, Maja Kukuseva Paneva, „Investigation of efficiency aspects in 3×3 Photovoltaic plant using model of shading“, First International Conference ETIMA 2021 (UDC: 621.311.343-027.236:535.311.08)
 4. Sandeva, V. Dimcev, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, A. Krleski, H. Spasevska, „Age determination of a sediment sample by optically stimulated luminescence“, Journal of Electrical Engineering and Information Technologies, Volume 5, No. 2, p-p 79-84, 202
 5. Biljana Chitkusheva Dimitrovska, Marko Cepin, Roman Golubovski, Hristina Spasevska, „Modeling photovoltaic grid inter-shading“, Thermal Science, Vol. 24, No. 6B, p-p 1-13, 2020 (IF=1,541)
 6. Lukarski, D., Ginovska, M., Spasevska, H., Stankovski, T., „Time window determination for inference of time-varying dynamics: application to cardiorespiratory interaction“, Front. Physiol. 11:341, 2020 (IF=3.201)
 7. Lukarski, D., Ginovska, M., Spasevska, H., Stankovski, T. „Time-variability of cardiorespiratory interactions“, 11th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), Pisa, Italy, p-p 1-2, 2020, doi: 10.1109/ESGCO49734.2020.9158192.
 8. Lukarski, D., Spasevska, H., Stankovski, „T. Towards a Protocol for Adaptive Dynamical Bayesian Inference: Case of Limit-Cycle Oscillators“, Journal of Electrical Engineering and Information Technologies, Vol.5, No.2, p-p 85-92, 2020.
 9. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, „Detection of irradiated components in mixtures of herbs and spices by thermoluminescence“, Radiation Physics and Chemistry, Vol. 171, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.108738, 2020 (IF 1.984)
 10. L Stojanovska-Georgievska, I Sandeva, A Krleski, H Spasevska and M Ginovska, „Sustainable Renewable Energy System Installations through Qualified and Skilled Workforce: TRAINEE Approach“, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 464012007, IOP Publishing, doi:10.1088/1755-1315/464/1/012007, 2020
 11. Тина Манолева, Христина Спасевска, „Проектирање на фотоволтаичен систем на кровна конструкција на Институтот за физикална медицина и рехабилитација во Скопје“, МАКОСИГРЕ 2019
 12. Lihnida Stojanovska-Georgievska, Ivana Sandeva, Aleksandar Krleski, Hristina Spasevska, Margarita Ginovska, „Evaluating intrinsic origin of frequency dependence of dielectric permittivity of high-k dielectrics“, World Congress on Functional Materials and Nanotechnology (WCFMN-2019) held in Valencia, Spain, 14-15 May, 2019
 13. Lihnida Stojanovska-Georgievska, Ivana Sandeva, Hristina Spasevska, „An Empirical Survey on the Awareness of Construction Developers about Green Buildings in Macedoniа“, Thermal Science, OnLine-First Issue 00, p-p 23-23, (2018) https://doi.org/10.2298/TSCI170915023S (IF 1,093)
 14. Ivica T. Vujčić, Slobodan B. Mašić, Hristina Spasevska , Miroslav D. Dramićanin, „The accuracy of determining the absorbed irradiation dose using ethanol chlorobenzene – oscillotitrator system at different measurements temperatures“, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. 33, No. 4, p-p 363-368, 2018 (IF 0,678)
 15. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. S.-Georgievska, „Effects of radiation doses on the photostimulated luminescence response of certain herbs and spices“, Metrology and Measurement Systems, No. 1, p-p 143-151, Vol.24, 2017 (IF 1,140)
 16. Hristina Spasevska, Lihnida Stojanovska-Georgievska, Ivana Sandeva, „Survey about implementation of energy efficiency measures in construction sector in Macedonia“, GREDIT 2016 International conference, Skopje, Macedonia, p-p 4-19, 31 March-1 April 2016
 17. Ginovska, H. Spasevska, L. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, M. Kochubovski, „Procedure for Detection and Control of Irradiated Food“, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 17. No.1, p-p 404-412, 2016, (IF 0.83)
 18. Л. Стојановска-Георгиевска, Х. Спасевска, „Развој на капацитетите на градежниот сектор за изградба на енергетски ефикасни градби“, ЗЕМАК, 2016.
 19. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georigievska, „Establishing a procedure for detection of irradiated food by photostimulated luminescence“, Proceedings of the 12-th International Conference ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, September 2015
 20. Spasevska, C. C. Kitts, C. Ancora, and G. Ruani, „Optimised In2S3 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis“, International Journal of Photoenergy, Volume 2012, Article ID 637943, 2012 (IF 1.345)
 21. Chaushevski, S.N. Poceva, H. Spasevska, N. Popov, „Needs of National Infrastructure for Nuclear Energy Program in Macedonia“, BgNS TRANSACTIONS Volume 21, number 1, p-p 33–38, 2016
 22. Х. Спасевска, И. Пауновски „Национален информационен систем за животна средина“, Proceedings of the Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics – ETAI Conference, Ohrid, 2015
 23. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georigievska, „Establishing a procedure for detection of irradiated food by photostimulated luminescence“, Proceedings of the Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics – ETAI Conference, Ohrid, 2015
 24. Chaushevski, H. Spasevska, S. Nikolova Poceva, N. Popov, „Human Resources Infrastructure Requirements for New Nuclear Power Program“, 24th International Conference Nuclear Energy for New Europe, September 14th to 17th, 2015, Portorož, Slovenia
 25. Chaushevski, N. Popov, H. Spasevska, S. Nikolova Poceva, „Assessment of the Human Resources Infrastructure For Nuclear Energy Program in Macedonia“, BgNS Conference, September 23 – 26, 2014, Chiflica, Bulgaria
 26. Т. Ивановска, Џ. Руани, Х. Спасевска, „Добивање и карактеризација на компактни фотоелектроди од титаниумдиоксид за наноструктурни сончеви ќелии“, А3-3, ЕТАИ, 2013.
 27. Hristina Spasevska, Tanja Ivanovska, “Third generation of solar cells: cost-effective alternative to silicon”, Proceedings of Renewable energy sources and sustainable development Conference, Banja Luka, ISBN 978-99955-49-72-5, 2012
 28. Stoilkov, D. Dimitrov, M. Stankovski and H. Spasevska, „Development of Multifunctional Platform for Education, Research and Promotion of Renewable Energy Sources”, Renewable Energy & Power Quality Journal, No10, ISSN 2172-038X, 2012
 29. Svetlana Petreska, Hristina Spasevska, Margarita Ginovska, Vladimir Dimcev, „Challenges for implementation of food irradiation in Republic of Macedonia”, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.321-164, 2012
 30. Petkovska, M. Ginovska, H. Spasevska, N. Dimitrovska, „TLD Postal Dose Quality Audit for 6 MV and 15 MV Photon beams in Radiotherapy Clinical Practice”, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.161-162, 2012.
 31. Sonja Petkovska, Margarita Ginovska, Hristina Spasevska, „Beam Profile Measurements using CC13 Ionisation Chamber”, Е1-1, Proceedings of ETAI, 2011.
 32. Kjosevski, V. Gersan, M. Ginovska, H. Spasevska, „Software application for quality control protocol of mammography systems”, Proceedings of Second conference on medical physics and biomedical engineering, Skopje, p-p. 108-111, 2010.
 33. Spasevska „Solar energy in Macedonia: policy, perspectives and challenges for application”, Proceedings of World Renewable Energy Congress- XI, Abu Dhabi, p-p. 1409-1414, 2010
 34. Labudovic, V. Labudovic,H.Spasevska „Preferential Tariffs and Administrative Procedures for Obtaining Licenses for Use of Electric Power from Photovoltaics”, Proceedings of XLI ICEST 2010, Ohrid, p-p. 875-877, 2010
 35. Atanasovski, A. Sharevska, D. Parnardzhiev, D. Pendovski, H. Spasevska „Calibration of Electromagnetic FlowmetersKrohne DN 25”, Proceedings of XLI ICEST 2010, Ohrid, p-p. 425-428, 2010
 36. Zulbeari, D. Parnardziev, B. M. Stoilkovska, A. Sarevska, D. Pendovski and H. Spasevska, „Inter-Comparison of Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI”, Proceedings of Conference of ICEST 2010, Ohrid, p-p. 428-432, 2010
 37. Sonja Petkovska, Margarita Ginovska, Hristina Spasevska, „Status of medical physics in Macedonia” Medical Physics in the Baltic States, p-p. 36-40, 2010
 38. Христина Спасевска, Маргарита Гиновска, Џампиеро Руани, „Наноструктурни сончеви ќелии – статус, перспективи и можности за примена”, Зборник на трудови ‘Енергетика’, ЗЕМАК 2010, Охрид, p-p 637-646, 2010

Учество во проекти

 1. „SEEtheSkills – Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable”, Construction skills – Horizon 2020, 2021-2023
 2. „TRAINEE – Toward market-based skills for sustainable energy efficient construction”, Construction skills – Horizon 2020, 2018-2021
 3. „Enhancing national capacities in standardized nuclear based and related techniques for food safety and detection of irradiated food”, International Agency for Atomic Energy – Technical Cooperation Project MAK5009, 2020-2022
 4.  „Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data”, COST Action PEARL PV (CA16235), 2017-2021
 5. „Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities”, International Agency for Atomic Energy -Regional Technical Cooperation Project RER0043, 2018-2022
 6. „ Enhancing standardized radiation technologies and QC procedures for human health safety, cleaner environment and advanced materials”, International Agency for Atomic Energy – Regional Technical Cooperation Project RER RER2016029, 2018-2022
 7. „Improving Food Safety through the creation of an Interregional Network that Produces Reliable Scientific Data Using Nuclear and Isotopic Techniques”, International Agency for Atomic Energy – Interregional Technical Cooperation Project INT5154, 2018-2020
 8. Анализа и математичко моделирање на луминисцентни криви добиени со оптички стимулирана луминисценција и термолуминисценција, ФЕИТ, 2017-2018
 9. „Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing”, International Agency for Atomic Energy – Regional Technical Cooperation Project RER/1/017, 2016-2017
 10. „Понатамошно подобрување на системот за развој иимплементација на Националната рамка на квалификации“ – MK 13 IPA SO 02 15 (MK13 IB SO 02)
 11. „Meeting of Energy Professional Skills-MEnS”, Horizont 2020, 2016-2017
 12. „Датирање на археолошки предмети со метод на луминисценција”, Министерство за култура на Република Македонија, 2017
 13. „Preparation Activities for Making a Decision on entering into New Nuclear Energy Program in Macedonia – Phase 1, Part II, International Agency for Atomic Energy-Technical Cooperation Project , 2016-2017
 14. „Supporting Preparation Activities for Decision Making for a New Nuclear Energy Programme”, I”, International Agency for Atomic Energy-Technical Cooperation Project-MAK2006, 2014-2016
 15. „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET, Contract N°:IEE/13/BWI/682/ SI2.680171, 2014-2016
 16. „BUILD UP Skills MK”, FP7- IEE/12/425, 2012-2014
 17. „Skills development for young researchers and educational personal in nano and microelectronics curricula: implementation of methods for bilateral knowledge transfer between universities and SMEs”, SNF-SCOPES, 2011-2014
 18. „Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies”, IAEA Technical Cooperation Project -МАК 5007, 2012-2014
 19. „Добивање, карактеризација и  параметарски испитувања на наноструктурни сончеви ќелии”, ФЕИТ, 2011-2012
 20. „Development of medical devices for cavitation treatments of different medical indications”, E!5345-CAVITE, EUREKA, 2010-2012
 21. „Digital culture for regional cohesion: an Innovative data base for raising awareness in the cross border area on the regional and European dimension and its better joint utilization”, 2007 CB16IPO007-2011-2-6, 2012
 22. „Low-cost solar cells, 2011: Opportunities and challenges for green energy”, CEI-CA, Ref. No.1202.081-10, 2011
 23. „Развој на технологии за производство на биодизе лод семе на тутун, Министерство за образование и наука на Република Македонија”, бр. 14-4855, МОН, 2011
 24. „Training and education in nuclear physics and applications”, IAEA – Regional Technical Cooperation Project RER/0/028, 2009-2011
 25. „Квалитетен воздух значи квалитетен живот“, Светска Банка – мали грантови, 2010

Учество во апликативни проекти

 • Мултимедијален центар за посетители на АД ЕЛЕМ, идеен проект, 2016
  Изработка на план за можности за имплементација на новите технологии: Изработка на студија за развој на човечки ресурси за потребите на дирекција на АД ЕЛЕМ-Скопје, 2015
 • Стратешки план за развој на бирото за метрологија и метролошката инфраструктура во Република Македонија 2010 ‐2012
  Правилник за мерилата (“Службенвесникна Р. Македонија”, број.17/2010)
 • Правилник за суштествени барања за шишињ ако исекористат како мерни садови (“Службенвесник на Република Македонија “, број.147/2010)
 • Правилник за начионот и постапката за реализација, чување и одржување на сертифицирани референтни материјали за алкохол („Службен весник на Република Македонија”, број 150/2010)
 • Правилник за алкохолометри и алкохолни ареометри (“Службен весник на Република Македонија ” број 154/2010)
 • Правилник за начинот на оценана сообразноста на неавтоматски ваги (“СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”, број.142/2011)
 • Правилник за начинот и постапката за оценана сообразноста на мерила на брзина на возилата во сообраќајот на патиштатa („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”, бр.61/20211)
 • Закон за изменување и дополнување на законот за метрологијата („СлужбенвесникнаРепубликаМакедонија”, бр. 136/2011)