Спасевска Христина

E-mail hristina@feit.ukim.edu.mk
Телефон + 389 2 3099 175(191)

Институт

Математика и Физика

Лични податоци

Датум на раѓање: 29 април 1967 година

Место на раѓање: Струмица

Е-Пошта: hristina@feit.ukim.edu.mk

Образование

Докторат (1997-2002): Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за физика. Наслов на докторат: „Истражувања на молекуларни и макроскопски параметри на полимери што содржат 1,3,4-оксадијазолови прстени”.

Магистерски студии (1990-1997): Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за физика. Наслов  на  магистерска работа: „Испитување на системот полиетиленоксид-вода со оптички и електрооптички методи”.

Додипломски студии (1985-1990): Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Природно-математички факултет, Институт за физика. Насока: применета физика. Наслов на дипломска работа: „Метод на фазен контраст”.

Работно искуство

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии:

 • Помлад асистент (1990 -1997)
 • Асистент (1997 – 2003)
 • Доцент (2003 – 2008)
 • Вонреден професор (2008 – 2012)
 • Редовен професор (2012-2017)
 • Редовен професор со реизбор (од 2017)

Професионални функции

 • Проректор за настава на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (2020-2023).
 • Продекан за настава на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (2012-2016).
 • Раководител на Институтот за математика и физика, Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје (2016-2020).
 • Раководител на акредитирана Лабораторија за радијациона физика (РАД-ЛАБ), Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје (од 2023).
 • Раководител на акредитирана Лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење (ЛКХТЈЗ), Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје (2018-2023).
 • Раководител на Центарот за сончеви технологии – СОЛТЕК, Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје (2009-2018).

Признанија и награди

 • Медал за меѓународно лидерство од Lions Clubs International (2022). 
 • 13 Ноемвриска награда за наука на Град Скопје за остварување во науката, техниката и стопанството од областа на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност (2019).
 • Најдобар дипломиран студент по физика на Природно-математички факултет, Скопје (1990).

Стипендии

 • Стипендија од 9 месеци на Италијанската влада во програмата Training and Research in Italian Laboratories, International Centre for Theoretical Physics „Abdus Salam“ и UNESCO за научен престој во Institute for nanostructured materials, Research Council of Italia, Bologna (2007-2008). 
 • Стипендија за талентирани студенти од Министерството за образование и наука (1986-1990).

Научна и стручна експертиза

 • Добивање и карактеризација на материјали со методите: ултразвучна спреј пиролиза, статичко расејување на светлината, електрично двојно прекршување, вискозиметрија, диелектрична/импеданснаспектроскопија, атомска силова микроскопија, оптичка спектроскопија, микро-раманова спектроскопија.
 • Испитување на материјали изложени на јонизирачко зрачење со методите: оптички стимулирана луминисценција и термолуминисценција.
 • Материјали за енергетска ефикасност.
 • Фотоволтаици – добивање и примена. Фотоволтаични системи.
 • Иновации, трансфер на технологии и технолошки развој.
 • Образовни модели во националната рамка на квалификации.

Наставник на предметите

Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје

 • Прв циклус студии: Физика 1; Физика 2; Електрооптика; Технолошки иновации.
 • Втор циклус студии: Материјали за конверзија и складирање на енергијата; Производство на сончеви панели; Нанометрологија и стандардизација; Наноматеријали и наноструктури; Иноваторство и трансфер на технологии; Биофизика (2003-2006), Полимерни спроводници и нивна примена во нови технологии (2003-2006).
 • Трет циклус студии: Методологија на научно-истражувачка работа во полето на техничко-технолошките науки; Нови генерации на фотоволтаични технологии и примена; Наноматеријали и нанотехнологии; Квантна и нанометрологија; Примена на нуклеарни технологии во индустријата.

Технолошко-металуршки факултет во Скопје (2010-2015)

 • Прв циклус студии: Физика 1; Физика 2.

Машински факултет во Скопје

 • Прв циклус студии: Физика (2017-2020); Практикум по инженерска физика (2014-2018).

Воена Академија „Генерал Михајло Апостолски“ (2002-2006)

 • Прв циклус студии: Физика 1; Физика 2.

Природно-математички факултет во Скопје

 • Втор циклус студии: Синтетички полимери и нивна примена во нови технологии (2006-2010); Физика на колоиди (2006-2010).

Член на комисии за оцена и одбрана

 • Ментор на 33 и член на комисија за оцена и одбрана на 35 дипломски работи.
 • Ментор на 16 и член на комисија за оцена или одбрана на 24 магистерски работи.
 • Член на комисија за оцена и одбрана на 2 докторски дисертации.
 • Ментор на 3 одбранети докторски дисертации:
  • Душко Лукарски „Развој на протокол за адаптивна динамичка Баесова инференција“ (2021).
  • Билјана Читкушева Димитровска „Развој на стандарден модел на сенка кај мрежа од фотоволтаични панели за оптимизација на нејзината геометрија за поефикасна искористеност на плац “ (2021).
  • Ивана Сандева „Развој на протокол за испитување на храна третирана со јонизирачко зрачење која содржи силикатни минерали со примена на метод на термолуминисценција“ (2019).

Предавач на референтен странски универзитет

Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia:

 • „Photovoltaics“, 30.11.2016;
 • „Nuclear Physics“, 29.11.2016;
 • „Fluids in motion“, „Thermodynamics“, 28.11.2016;
 • „TiO2 based dye sensitized solar cells: possible low-cost alternative to silicon“, 06.05.2011;
 • „Low-cost solar cells“, 04.05.2011.

Предавач на школи и работилници

 • Акредитирана обука од Министерство за образование и наука за Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија – фотоволтаични системи, Центар за менаџирање на знаење и вештини, Скопје, 05.04.2022-16.06.2022.
 • Обука за Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи, Инженерска институција на Македонија, Скопје, 15.10.2020-20.10.2020.
 • Обука за Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи, Инженерска институција на Македонија, Скопје, 12.11.2020-17.11.2020.
 • Обуки за проектирање и инсталирање на сончеви топлински колекторски системи, за инженери и работници, проект „TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction – TRAINEE“, 2 обуки, Скопје, 17.06.2019-04.07.2019.
 • Обуки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи, за инженери и работници, проект, „TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction – TRAINEE“, 4 обуки, Скопје, 17.06.2019-04.07.2019.
 • Прв тренинг курс за згради со енергија близу до нула (nzeb) за дипломирани инженери и архитекти, проект „Meeting of Energy Professional Skills-MEnS“, Факултет за електротехника и информациски технологии, 23.01.2016-30.03.2016.
 • Втор тренинг курс за згради со енергија близу до нула (nzeb) за дипломирани инженери и архитекти, проект „Meeting of Energy Professional Skills-MEnS“, Факултет за електротехника и информациски технологии, 07.05.2016-06.07.2016.
 • Трет тренинг курс за згради со енергија близу до нула (nzeb) за дипломирани инженери и архитекти, проект „Meeting of Energy Professional Skills-MEnS“, Факултет за електротехника и информациски технологии, 15.10.2016-21.12.2016.
 • Семинар за дидактички пристап на инструктори на тренери, проект „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET“, Скопје,17.02.2015
 • Работилница „Обука за тренери на инсталатери на електрични инсталации со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност“, проект „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET“, 4 циклуси на 10 дневни обуки, Скопје, 19.03.2015-22.05.2015.
 • Обука за имплементација на Методологијата за валидација на знаењата и вештините стекнати преку неформално и информално учење, проект „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET“, Скопје, 3.12.2014-17.12.2014.
 • Втора студентска конференција „ Енергетска ефикасност и одржлив развој”, Скопје, 24-26.04. 2014.
 • Работилница “Климатски промени и обновливи извори на енергија”, Факултет за електротехника и информациски технологии, 16.02.2012.
 • Работилница за средношколци „Квалитетен воздух значи квалитетен живот“, Скопје, 26.03.2010.
 • Работилница за средношколци „Квалитетен воздух значи квалитетен живот”, Битола, 15.06.2010.
 • XXIV/XXV школа Млади физичари, Скопје, 1999.
 • XX-та летна сесија на школата „Млади физичари“, Охрид, 1994.

Учебници и учебни помагала

 • В. Георгиева, М. Гиновска, Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, И. Сандева, Збирка задачи по предметот физика 2 (Рецензирано учебно помагало). Скопје: ФЕИТ, 2019.
 • В. Георгиева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Л. Баснарков, Л. Стојановска-Георгиевска, Збирка одбрани решени задачи по физика. (Рецензирано учебно помагало). Скопје: УКИМ-ФЕИТ, 2014.
 • Џ. В. Тестер, Е. М. Дрејк, М. В. Голеј, М. Џ. Дрискол и В. А. Петерс, Одржлива енергија-Избор меѓу опциите (Превод и стручно уредување). Скопје: Датапонс, ISBN: 978-608-222-034-5, 2012.
 • Гиновска, Х. Спасевска, Н. Андоновска, Учебник по физика за прва година за средните стручни училишта.Скопје: Министерство за образование и наука, ISBN 978-608-226-259-8, 2010.
 • Ф. М. Вајт, Механика на флуиди (Превод и стручно уредување). ISBN 978-608-4535-08-9. Скопје: Арс Ламина, 2009.
 • Х. Спасевска, М. Гиновска, Е. Наумовска, В. Алачева, Б. Попоска, Физика за прва година за средно стручно образование за сите струки. Скопје: Просветно дело, ISBN 9989-0-0496-Х, 2008.
 • Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, Практикум за лабораториски вежби по електрооптика (Учебно помагало за интерна употреба). Скопје: Електротехнички факултет,
 • В. Георгиева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Збирка одбрани решени задачи по физика 1.Скопје: Електротехнички факултет, ISBN 9989-630-40-2, 2004.
 • В. Георгиева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Предавања по физика 1 (Рецензирано учебно помагало). Скопје: Електротехнички факултет,
 • В. Георгиева, М. Гиновска, Х. Спасевска, Предавања по физика 2 (Учебно помагало за интерна употреба).Скопје: Електротехнички факултет,
 • В. Георгиева, М. Гиновска, Х. Спасевска, Практикум за лабораториски вежби по физика (Учебно помагало за интерна употреба). Скопје: Електротехнички факултет,
 • Х. Спасевска, Предавања по електрооптика (Учебно помагало за интерна употреба). Скопје: Електротехнички факултет,
 • В. Георгиева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Практикум за лабораториски вежби по физика II дел (Учебно помагало за интерна употреба). Скопје: Електротехнички факултет,
 • В. Георгиева, Ж. Тасев, М. Гиновска, Х. Спасевска, Практикум за лабораториски вежби по физика I дел (Учебно помагало за интерна употреба). Скопје: Електротехнички факултет, 2020.

Прирачници за обуки

 • Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, R. Ivanov, “Beyond the numbers – Result oriented report of the project TRAINEE“, Zenodo, 8 Dec. 08, 2020. http://doi.org/10.5281/zenodo.4311827 (accessed Mar. 12, 2023).
 • Р. Јаневски, М. Гиновска, Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, И. Сандева, А. Крлески, Н. Шутиноска, Проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи – Прирачник за обука на инженери и техничари. Скопје: Центар за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, ISBN 978-608-4903-00-0, 2019.
 • И. Шешо, М. Гиновска, Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, И. Сандева, А. Крлески, Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи – Прирачник за обука на инженери и техничари. Скопје: Центар за менаџирање на знаење и вештини К&С Скопје, ISBN 978-608-4903-01-7, 2019.
 • Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, Мodel of an extended methodology for recognition of prior learningwith aspects of quality assurance.Skopje: Knowledge and skills management centre K&S Skopje, ISBN 978-608-4903-07-9, 2019.
 • Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, R. Ivanov, Publishable report of BUILD UP Skills -Builders’ Energy Efficiency Training. Skopje: „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET“ project, 2016.
 • Л. Стојановска Георгиевска, Х. Спасевска, Прирачник за вештини за имплементација на енергетска ефикасност кај инсталатери на електрични инсталации (Прирачник за интерна употреба). Скопје, УКИМ-ФЕИТ, 2015.
 • Л. Стојановска Георгиевска, Х. Спасевска, Дидактички упатства при обука за вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност (Прирачник за интерна употреба). Скопје, УКИМ-ФЕИТ, 2015.
 • Х. Спасевска, Л. Стојановска Георгиевска, Методологија на процесот на препознавање претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование. Скопје: УКИМ – ФЕИТ, ISBN 978-608-226-259-8, 2015.

Студиски престои

 • Building Information Modeling Academy, Barcelona, Spain, 11-12.04.2019.
 • Belgian Nuclear Research Centre, Mol, Belgium, 19-23.06.2017.
 • Slovak University of Technology, Trencin, Slovakia, 13-15.12.2017.
 • NEP Krsko Research Institute, Jozef Shtefan, Slovenia, 21-25.09.2015.
 • Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy-BAN & NEP Kosloduj, Bulgaria, 25-26.06.2014.
 • College Station University, Texas, USA, 14-26.10.2013.
 • Institute of Nanostructured materials, Research Council of Italia, Bologna, 17-25.2011.
 • University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering Ljubljana, Slovenia, 02-13.05.2011.
 • Vinca Institute for Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia, 15-16.2010.
 • Institute of Nanostructured materials, CNR, Bologna, 18-26.2010.
 • Institute of Nanostructured Materials, Research Council of Italia, Bologna, 07-30.09.2008.
 • Institute of Nanostructured Materials, Research Council of Italia, Bologna, 01-12.03.2008.
 • Institute for Nanostructured Materials, Research Council of Italia, Bologna, 05-05.08.2007.
 • Institute of Technologies, Gebze University, Turkey, 23-30.04.2007.
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 05-12.09.2003.

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание

Членување во организации и комисии

 • Национален координатор на European Innovation Council (EIC) Forum (од 2021).
 • Член на стручен тим за изготвување на Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование (2021).
 • Претседател на Центарот за менаџирање на знаење и вештини (од 2019).
 • Член на Работна група за спроведување на енергетска транзиција при Фондацијата Фридрих Еберт (2019).
 • Член на Комисија за доделување на наградата „Најдобар млад научник“ кај Претседателот на Република Северна Македонија (2018).
 • Претседател на Метролошки совет, Биро за Метрологија, Министерство за Економија (од 2017).
 • Член на Управен одбор на Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија (2017).
 • Национален координатор на Хоризонт 2020 програма во одделот енергетика (2016-2018).
 • Претседател на Асоцијацијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија (од 2016).
 • Претседател на Одделението за животна средина, Комора на овластени архитекти и овластени инженери (2016-2020).
 • Член на МАКО СИГРЕ (од 2016).
 • Член на Оперативна група на Проектот таблет за секое дете, Министерство за образование и наука (2015).
 • Член на European Federation of National Engineering Associations (FEANI) (од 2013).
 • Потпретседател на здружението за наноматеријали и нанотехнологии НАНОМАК (2013-2015).
 • Член на работната група на проектот Стоп Brain Drain, Министерство за образование и наука (2013).
 • Член на Комисија за организации со статус на јавен интерес, Влада на Република Македонија (2012-2016).
 • Комисија за изготвување правилник за плата на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (2012).
 • Комисија за студентски пракси на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (2011-2012).
 • Член на Комисијата на проектот “Патент МК”, Министерство за образование и наука (2009).
 • Член на Комисијата за преглед на документација за издавање инженерски овластувања од Одделението за животната средина, Комора на овластени архитекти и овластени инженери (2008-2020).
 • Претседател на Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника (2008-2015).
 • Генерален секретар на Асоцијацијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија (2007-2016).
 • Член на Управниот одбор на Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника (2007-2008).
 • Член на World Renewable Energy Congress (2007-2012).
 • Член на Метролошки совет, Биро за Метрологија, Министерство за Економија (2006-2015).
 • Претседател на Здружението на инженери по физика (2006-2019).
 • Член на Техничкиот комитет при Бирото за Метрологија, Министерство за Економија (2006).
 • Член на експертскиот тим во Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) и Министерството за животна средина и просторно планирање за подготовка на национална стратегија за примена на Кјото протоколот и спроведување на Clean Development Mechanism-CDM, како и Правилник за „Environmental Impact Assessment-EIA”(2005).
 • Претседател на Комисијата за промоција на наставната дејност на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (2004-2008).
 • Член на Комисијата за јавни набавки на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (2004-2008).
 • Член на Извршниот комитет на Balkan Physical Union-BPU (2003-2005).
 • Член на Управниот одбор на Друштвото на физичарите на Македонија (2003-2005).
 • Член на комисијата по физика на државните и регионалните натпревари за средно образование на Друштвото на физичарите на Македонија (1994-2005).
 • Член на истражувачкиот тим на Лабораторијата за електрооптика на дисперзни системи и биофизика при Институтот за физика, Природно-математички факултет во Скопје (1992-2006).

Учество на научни и стручни собири

 • Панелист: „Women at the Forefront of Sustainable Development“, Skopje Economic Forum II, 03.2023.
 • Воведен говорник: Socio-Ecological Forum 2022, „A socially-just transformation for energy self-sufficient Europe“, 22.11.2022.
 • Учесник: Meeting to review RER1021 project progress and workplan, International Atomic Energy Agency, Vienna, 28.02-03.03.2022.
 • Учесник: Workshop on Radiation Technologies for Cultural Heritage Preservation, Nuclear Research Center, Grenoble, 03-06.02.
 • Учесник: Meeting on Radiation Technologies, International Atomic Energy Agency, Vienna,03-06.02, 2020.
 • Предавач: „Advances in Radiation Processing“, Meeting on Advances in Radiation Processing: Emerging Applications and New Irradiation Facilities, International Atomic Energy Agency, Vienna, 04-07.03.2019.
 • Предавач: „National Experience on Nuclear Safety Knowledge Management“, Workshop on the Development of Nuclear Safety Knowledge Management Programme for the Regulatory Body, International Atomic Energy Agency, Vienna, 18-22.11.2019.
 • Модератор: „Women in Energy“, Macedonia Energy Forum 2019, Struga, 15-17.05, 2019.
 • Предавач: „National Infrastructure on Nuclear Safety and Security Education“, Workshop on Nuclear Safety and Security Education, Athens, 21-25.10.2019.
 • Учесник: Meeting on Human Resource Development and Knowledge Management Tools and Methods, Global Research for Safety, Berlin, Germany, 10-14.12.2018.
 • Модератор: „Renewable Energy Sources, Micro-Grids, and Energy Storage“, Macedonia Energy Forum 2018, Struga, 06-08.06.2018.
 • Учесник: Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology: Addressing Current and Emerging Development Challenges, International Atomic Energy Agency, Vienna, 28-30.11.2018.
 • Предавач: „Status of Nuclear Safety Education: Republic of Macedonia“, Meeting on Nuclear Safety Education, International Atomic Energy Agency, Vienna, 27-31.08.2018.
 • Предавач: „Status of Radiation Processing Facilities and Applications“, Workshop on the Advantages, Prospects and Potential Applications of Radiation Processing for Environmental Protection, Centre for Energy Research, Budapest, Hungary, 11-15.08.2018.
 • Учесник: First Coordination and Planning Meeting of RER1019, International Atomic Energy Agency, Vienna, 24-27.04.2018.
 • Предавач: „Status of Radiation Processing Facilities and Applications: Republic of Macedonia“, Meeting on Feasibility of Radiation Processing Technologies for Decision Makers, Rugjer Boshkovic Institute, Zagreb, Croatia, 23-25.10.2017.
 • Учесник: Workshop on Small and Medium Sized Reactors, Human Resources Tools and Integrated Nuclear Infrastructure Review, International Atomic Energy Agency, Vienna,02-06.10.2017.
 • Предавач: „Analysis of the students’ score in the first year at FEEIT compared to their score in high school“, XXII Skup trendovi razvoja: „Nove tehnologije u nastavi”, Zlatibor, 16-19. 02. 2016.
 • Учесник: TCEU Regional Project Management Workshop on Project Planning and Design, Sofia, Bulgaria, 08-12.09.2014.
 • Учесник: Technical Support Meeting for stakeholders, Vienna, Austria, 27-28.06.2013.
 • Учесник: Induction Workshop on Implementation of TC Programme 2012-2013 for new CPs/NLOs, Vienna, Austria, 04-06.06.2012.
 • Предавач: „Solid state dye sensitized solar cells“, Euroregional workshop on photovoltaics – SLO-PV 2012, Ljubljana,18-20.06. 2012.
 • Учесник: European Commission, People 2 People Programme, Brussels, 14-17.03.2011.
 • Предавач: „Parametric study of thin films for TiO2 /CuInS2 nanocomposite solar cells“, Workshop on New Materials for Renewable Energy – ICTP, Trieste, Italy, 17 – 21.10, 2011.
 • Предавач: „Parametric properties of mesoporous TiO2 films for nanocomposite solar cells“, International conference of young scientists – Plovdiv, Bulgaria 2011.
 • Предавач: „Carrier development opportunities, for Nuclear Professionals, Republic of Macedonia“, Workshop on exploring job opportunities and carrier development for nuclear professionals, University of Ljubljana, Slovenia, 6-8.09. 2011.
 • Предавач: „TiO2 based dye sensitized solar cells: possible low-cost alternative to silicon“, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia, 6.05.2011.
 • Предавач: „Low-cost solar cells“, University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia, 4.05.2011.
 • Учесник: Regional Workshop on Successful Applying for EU Framework Programme Projects / Final Project Review Meeting, Belgrade, Serbia, 29.11-02.12.2011.
 • Учесник: Regional Workshop on Exploring Career Opportunities for Professionals in the Nuclear Field, Ljubljana, Slovenia, 06.08.09.2011.
 • Учесник: Regional Workshop on Communication the relevance of Research and Development for Stakeholders’ Priorities, Vienna, Austria, 29.03.-01.04.2011.
 • Учесник: Regional Workshop for Design of regional Projects, Vienna, Austria, 31.01.-04.02.2011.
 • Предавач: „Improving educational and training capabilities in nuclear science and applications in Macedonia-Review“, Applying for EU Framework Programme Projects, Belgrade, Serbia, 29.11-30.11. 2011.
 • Предавач: „How to obtain EU project – experience of a scientist from Western Balkan“, RER 0028 Final Project Review Meeting, Belgrade, Serbia,1-2.12.2011.
 • Предавач: „Promotion and outreach оf nuclear science and applications in the Republic of Macedonia“, Regional Workshop on Promotion and Outreach of Nuclear Science, Podgorica, Montenegro, 01-03.12.2010.
 • Предавач: „Center for low-cost solar cell technologies in Macedonia“, International Conference: Generation of Energy and Climate Changes, Pozarevac, Sebia 9-11. 11. 2010.
 • Предавач: „Improving Educational and Training Capabilities in Nuclear Science and Applications in Macedonia“, Second Coordination Meeting on Improving Educational and Training Capabilities in Nuclear Science and Applications, International Atomic Energy Agency, Vienna, 22-25.03. 2010.
 • Предавач: „Solid state dye sensitized solar cells possible low-cost alternatives to silicon“, X International Conference on Science, Arts and Culture Sustainable Energy Challenges and Opportunities, Veli Lošinj, Croatia, 23-27.08. 2010.
 • Предавач: „Status of medical physics in Мacedonia“, Regional Workshop on Medical Physics Education, Kaunas, Lithuania, 22-24.09. 2010.
 • Предавач: „Solar energy in Macedonia: policy, perspectives and challenges for application“, World Renewable Energy Congress- XI, Abu Dhabi, 2010.
 • Предавач: „Наноструктурни сончеви ќелии – статус, перспективи и можности за примена“, ЗЕМАК 2010, Охрид, 2010.
 • Предавач: „Сензитивни сончеви ќелии: можна алтернатива на силициумовите сончеви ќелии“, Работилница на НАНОМАК, ТМФ-Скопје, 21.10. 2010.
 • Предавач: „Promotion and outreach of nuclear science and applications in Republic of Macedonia“, Workshop on Promotion and Outreach of Nuclear Science, Podgorica, Montenegro 1-3.12.2010.
 • Учесник: Workshop on the role of nuclear physics centres in establishing collaboration with end-users, Zagreb, Croatia, 28-30.06.2010.
 • Учесник: Second Coordination Meeting, Vienna, Austria, 22-25.-3.2010.
 • Предавач: „Educational, research and development capacities at FEIT on solar cells“, First International Postgraduate Student Conference-Analytica Skopje, 21.03. 2009.
 • Предавач: „Improving Educational and Training Capabilities in Nuclear Science and Applications in Macedonia“, First Coordination Meeting, Vienna, Austria, 2-5.06.2009.
 • Предавач: „Optimization of Structural Properties of TiO2 Compact Layer for 3D Nanostructured TiO2 Based Solid State Dye Solar Cells“, ICOM2009, Herceg Novi, Montenegro, 27-30.08.2009.
 • Предавач: „Centre for implementation of low-cost technologies for solar cells in Macedonia“, MAKO-CIGRE, Ohrid, 4-6.10.2009.
 • Предавач: „Computed Radiography Technology: Basics of technology, CR phosphors, image readers, use of CR in hospitals“, School on Quality Assurance & Quality Control Diagnostic Imaging, Novi Sad, Serbia 14-15. 11. 2008.
 • Учесник: College on Medical Physics, International Centre for Teoretival Physics – ICTP, Trieste, Italy, 04-29.09.2006.

Учество во организациски или програмски одбор на научни и стручни собири

 • Претседател: International Conference „Women in Industry-leaders joining to advance gender equality“, Skopje,09-10.10. 2019.
 • Член: Macedonia Energy Forum 2019, Struga, 15-17.05.2019.
 • Претседател: 1stworkshop for promoting Building Information Modeling BIM – Initiative to bring innovation for sustainable, competitive and energy efficient construction, Skopje, 05.02.2019.
 • Претседател: 2nd workshop for promoting Building Information Modeling BIM – Initiative to bring innovation for sustainable, competitive and energy efficient construction, Skopje, 06.02.2019.
 • Претседател: 3rd workshop for promoting Building Information Modeling BIM – Look inside the BIM project! 23-24.04.2019, Skopje.
 • Претседател: Second International Conference “Women In Energy 2018-Initiative to promote gender balance”, Skopje, 04-05.06.2018.
 • Член: Macedonia Energy Forum 2018, Struga, 06-08.06.2018.
 • Претседател: International Conference “Women in Energy-Initiative to promote greater participation of women in the energy sector”, Skopje, 05.06.2017.
 • Член: 7th International Conferences of Young Scientists, Plovdiv Bulgaria, 2017.
 • Претседател: Workshop „Food Irradiation Technologies”, Skopje, 24-25.03.2014.
 • Член: Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics – ETAI Conference, 2013-2016.
 • Член: Студ­ен­т­ска кон­фе­ренција “Енергетска ефикасност и одржлив раз­вој”, Факултет за електротехника и информациски технологии, 2013-2022.
 • Член: Меѓународен симпозиум “ЕНЕРГЕТИКА”, 2012-2016.
 • Претседател: Workshop „The role of the Central European Initiative to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production”, Skopje, 02-05.06.2013.
 • Член: World Renewable Energy Congress- XII, Denver, 2012.
 • Претседател: Workshop “Low-cost solar cells 2011: Opportunities and challenges for green energy”, Skopje, 15-18.05. 2011.
 • Член: 5th International Conferences of Young Scientists, Plovdiv Bulgaria, 2011, 23-25.07, 2011.
 • Член: World Renewable Energy Congress- XI, Abu Dhabi, 2010.
 • Член: Second conference on medical physics and biomedical engineering, Skopje, 2010.
 • Член: Graduate Student Conference: Implementing Energy Efficiency through Renewable Energy Solutions – are Southeast European Countries on track?, 14 . 06. 2010.
 • Претседател: Workshop “New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, 2008”, Skopje, Republic of Mecdonia, 29-31.05.2008.
 • Член: School on Quality Assurance & Quality Control Diagnostic imaging, Novi Sad, Serbia, 14-15.11.2008.
 • Член: World Renewable Energy Congress- X, Glasgow, 2008.

Рецензии за избор во звање

 • Избор во звање помлад асистент, Реферат за избор на асистент по физика на Електротехнички факултет – Скопје, бр. 04-2057/1, 27.06.1990.
 • Реизбор во звање помлад асистент, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.603, 30.09.1993.
 • Избор во звање асистент, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.694, 03.11.1997.
 • Избор во звање асистент со реизбор, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.762, 07.09.2000.
 • Избор во звање доцент, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 825, 01.04.2003.
 • Избор во звање вонреден професор, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.932, 14.12.2007.
 • Избор во звање редовен професор, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 1035, 16.07.2012.
 • Избор во звање редовен професор со реизбор, Билтен на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 1144, 13.04.2017.

Објавени трудови

Трудови со оригинални научни резултати

 1. M. Boshevska, I. Sandeva, S. Cabo Verde, H. Spasevska, Z. Jankuloski, „Effects of different irradiation doses and storage period on microbiological characteristics of wheat (Triticum aestivum L.)”, Food Control, 2024. (IF=6)
 2. L. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, A. Krleski, H. Spasevska, M. Ginovska, „Digitalisation of the process of recognition of prior learning: the concept of e-RPL tool”, ICERI2023 Proceedings, pp. 9059-9069. ISBN: 978-84-09-55942-8, ISSN: 2340-1095, doi: 10.21125/iceri.2023.2312, 2023
 3. Stojanovska-Georgievska L, Cerovsek T, Funtik T, Sandeva I, Krleski A, Spasevska H, Ginovska M. „Energy skills as a driver to sustainable construction: current status, needs and proposed actions” [version 1]. Open Res Europe 2023, 3:44 (https://doi.org/10.12688/openreseurope.15284.1)
 4. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, S. Masic, „Light-induced fading of the photostimulated luminescence and thermoluminescence for irradiated silicate samples“, Radiation Effects and Defects in Solids, doi:10.1080/10420150.2022.2148248, 2022. (IF 1,024)
 5. L. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, A. Krleski, H. Spasevska, M. Ginovska, I. Panchevski, R. Ivanov, I. Perez Arnal, T. Cerovsek, T. Funtik, „BIM in the Center of Digital Transformation of the Construction Sector—The Status of BIM Adoption in North Macedonia“, Buildings 12, 218, https://doi.org/10.3390/buildings12020218, 2022. (IF 3,324)
 6. Mladenovska, N. Limani Bektashi, B. Andonovic, H. Spasevska, I. Sandeva, M. Arizanova, S. Masic, A. A. Reka, „Development of a novel microbiological method for detection of gamma irradiated spices“, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40, No 2, 2021. (IF 0,829)
 7. Citkuseva Dimitrovska, R. Golubovski, H. Spasevska, G. Stefanov, M. Kukuseva Paneva, „Investigation of efficiency aspects in 3×3 Photovoltaic plant using model of shading“, First International Conference ETIMA 2021 (UDC: 621.311.343-027.236:535.311.08), 2021.
 8. L. Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, I. Sandeva, A. Krleski, M. Ginovska, „Validation of informal learning: an insight of good-practice experience“, EDULEARN21 Proceedings, 10540-10550, doi:10.21125/edulearn.2021.2188, 2021.
 9. L. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, A. Krleski, H. Spasevska, M. Ginovska, I. Panchevski, R. Ivanov, I. Perez Arnal, T. Cerovsek, T. Funtik, „A brief report on the actions towards the introduction of BIM in the Мacedonian construction sector“, Sci. Proc.11, 8, https://doi.org/10.3390/environsciproc2021011008, 2021.
 10. Sandeva, V. Dimcev, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, A. Krleski, H. Spasevska, „Age determination of a sediment sample by optically stimulated luminescence“, Journal of Electrical Engineering and Information Technologies, 5, No. 2, pp. 79-84, 2020.
 11. Chitkusheva Dimitrovska, M. Cepin, R. Golubovski, H. Spasevska, „Modeling photovoltaic grid inter-shading“,Thermal Science, vol. 24, No. 6B, pp. 1-13, 2020. (IF 1,541)
 12. Lukarski, M. Ginovska, H. Spasevska, T. Stankovski, „Time window determination for inference of time-varying dynamics: application to cardiorespiratory interaction“,Front. Physiol. 11:341,2020. (IF3,201)
 13. Lukarski, M. Ginovska, H. Spasevska, T. Stankovski, „Time-variability of cardiorespiratory interactions“, 11th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations (ESGCO), pp. 1-2, doi: 10.1109/ESGCO49734.2020.9158192, Pisa, Italy, 2020.
 14. Lukarski, H. Spasevska, T. Stankovski, „Towards a Protocol for Adaptive Dynamical Bayesian Inference: Case of Limit-Cycle Oscillators“, Journal of Electrical Engineering and Information Technologies, vol.5, No.2, 85-92, 2020.
 15. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georgievska, „Detection of irradiated components in mixtures of herbs and spices by thermoluminescence“, Radiation Physics and Chemistry, vol 171, DOI: 10.1016/j.radphyschem.2020.108738, 2020. (IF 1,984)
 16. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, A. Krleski, H. Spasevska, M. Ginovska, „Sustainable renewable energy system installations through qualified and skilled workforce: TRAINEE approach“, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 464, 012007, IOP Publishing, doi:10.1088/1755-1315/464/1/012007, 2020. (IF 0,202)
 17. Т. Манолева, Х. Спасевска, „Проектирање на фотоволтаичен систем на кровна конструкција на Институтот за физикална медицина и рехабилитација во Скопје“, МАКОСИГРЕ 2019,
 18. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, H. Spasevska, „An Empirical Survey on the Awareness of Construction Developers about Green Buildings in Macedoniа“, Thermal Science, OnLine-First Issue 00, pp.23-23, 2018. (IF 1,093)
 19. T. Vujčić, S. B. Mašić, H. Spasevska, M. D. Dramićanin, „The accuracy of determining the absorbed irradiation dose using ethanol chlorobenzene – oscillotitrator system at different measurements temperatures“, Nuclear Technology & Radiation Protection, vol. 33, No. 4, pp. 363-368, 2018. (IF 0,678)
 20. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. S.-Georgievska, „Effects of radiation doses on the photostimulated luminescence response of certain herbs and spices”, Metrology and Measurement Systems, vol.24, No. 1, pp 143-151, 2017. (IF 1,140)
 21. Ginovska, H. Spasevska, L. Stojanovska-Georgievska, I. Sandeva, M. Kochubovski, „Procedure for Detection and Control of Irradiated Food“,Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 17. No. 1, pp. 404-412, 2016. (IF 0,83)
 22. Л. Стојановска-Георгиевска, Х. Спасевска, „Развој на капацитетите на градежниот сектор за изградба на енергетски ефикасни градби“, ЗЕМАК, 2016.
 23. Chaushevski, S. N. Poceva, H. Spasevska, N. Popov, „Needs of National Infrastructure for Nuclear Energy Program in Macedonia“, BgNS TRANSACTIONS, vol. 21 n. 1, pp. 33–38, 2016.
 24. Stankovski, H. Spasevska, A. Ristevski, D. Taskovski, „Analysis of the students’ score in the first year at FEEIT compared to their score in high school“, XXII Skup trendovi razvoja: “Nove tehnologije u nastavi”, Paper No. T2.2-5, pp. 1-4. Zlatibor, 2016.
 25. И. Сандева, Х. Спасевска, М. Гиновска, Л. Стојановска-Георгиевска, „Развој на постапка за испитување храна третирана со јонизирачко зрачење со методот на фотостимулирана луминисценција“, Proceedings of the 12-th International Conference ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, September 2015.
 26. Х. Спасевска, И. Пауновски „Национален информационен систем за животна средина“, Зборник на трудови – ЕТАИ2015, Охрид,
 27. Sandeva, H. Spasevska, M. Ginovska, L. Stojanovska-Georigievska, „Establishing a procedure for detection of irradiated food by photostimulated luminescence“, Proceedings of the Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics – ETAI Conference, Ohrid, 2015.
 28. Chaushevski, H. Spasevska, S. Nikolova Poceva, N. Popov, „Human Resources Infrastructure Requirements for New Nuclear Power Program“, 24th International Conference Nuclear Energy for New Europe, Portorož, Slovenia, 14-17September 2015.
 29. Chaushevski, N. Popov, H. Spasevska, S. Nikolova Poceva, „Assessment of the Human Resources Infrastructure for Nuclear Energy Program in Macedonia“, BgNS Conference, Chiflica, Bulgaria, 23 – 26 September, 2014.
 30. Т. Ивановска, Џ. Руани, Х. Спасевска, „Добивање и карактеризација на компактни фотоелектроди од титаниум диоксид за наноструктурни сончеви ќелии“, Зборник на трудови – ЕТАИ2013, А3-3,
 31. Ж. Коколански, В. Димчев, Х. Спасевска, М. Гиновска, „Одредување концентрација на токсични елементи кај електротехнички продукти со примена на секундарна емисија на X-зраци“, МАКО СИГРЕ, D1-042R-MK Охрид, 22-24 септември, 2013.
 32. Spasevska, C. Kitts, C. Ancora, and G. Ruani, “Optimised In2S3 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis”, International Journal of Photoenergy, vol. 2012, Article ID 637943, 2012. (IF 1.345)
 33. Spasevska, T. Ivanovska, „Third generation of solar cells: cost-effective alternative to silicon”, Proceedings of Renewable energy sources and sustainable development Conference, Banja Luka, 2012.
 34. Stoilkov, D. Dimitrov, M. Stankovski and H. Spasevska, „Development of Multifunctional Platform for Education, Research and Promotion of Renewable Energy Sources”, Renewable Energy & Power Quality Journal, No10, 2012.
 35. Petreska, H. Spasevska, M. Ginovska, V. Dimcev, „Challenges for implementation of food irradiation in Republic of Macedonia”, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.321-164, 2012.
 36. Petkovska, M. Ginovska, H. Spasevska, N. Dimitrovska, „TLD Postal Dose Quality Audit for 6 MV and 15 MV Photon beams in Radiotherapy Clinical Practice“, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in various Fields of Research RAD, p-p.161-162, 2012.
 37. Petkovska, M. Ginovska, H. Spasevska, „Beam Profile Measurements using CC13 Ionisation Chamber“,Proceedings of ETAI, Е1-1, 2011.
 38. Kjosevski, V. Gersan, M. Ginovska, H. Spasevska, „Software application for quality control protocol of mammography systems”, Proceedings of Second conference on medical physics and biomedical engineering, Skopje, p-p. 108-111, 2010.
 39. Spasevska, „Solar energy in Macedonia: policy, perspectives and challenges for application“, Proceedings of World Renewable Energy Congress- XI, Abu Dhabi, p-p. 1409-1414, 2010.
 40. Labudovic, V. Labudovic,H.Spasevska, „Preferential Tariffs and Administrative Procedures for Obtaining Licenses for Use of Electric Power from Photovoltaics“, Proceedings of XLI ICEST 2010, Ohrid, p-p. 875-877, 2010.
 41. Atanasovski, A. Sharevska, D. Parnardzhiev, D. Pendovski, H. Spasevska “Calibration of Electromagnetic Flowmeters Krohne DN 25“, Proceedings of XLI ICEST 2010, p-p. 425-428, Ohrid, 2010.
 42. Zulbeari, D. Parnardziev, B. M. Stoilkovska, A. Sarevska, D. Pendovski,H. Spasevska, „Inter-Comparison of Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI“, Proceedings of Conference of ICEST 2010, p-p. 428-432, Ohrid, 2010.
 43. Petkovska, M. Ginovska, H. Spasevska, „Status of medical physics in Macedonia“, Medical Physics in the Baltic States, p-p. 36-40, 2010.
 44. Х. Спасевска, М. Гиновска, Џ. Руани, „Наноструктурни сончеви ќелии – статус, перспективи и можности за примена“, Зборник на трудови „Енергетика“, ЗЕМАК, p-p. 637-646, Охрид, 2010.
 45. Ginovska, H. Spasevska, K. Najdenkoski, „Quality control and environmental impact of high-voltage insulating oils for x-ray generators“, Journal of Environmental Protection and Ecology, 10, No2, p-p. 380-387, 2009.
 46. Spasevska, A. Andonovski, Ch. Brachkov et all. „Synthesis and static light scattering studies of hairy rod polymers containing 1,3,4-oxadiazole rings in the repeating units“, Bul. Chem. Communic. vol 41, No. 3, pp. 297-302, 2009.
 47. Т. Хеѓкези, М. Гиновска, Х. Спасевска, „Софтверска апликација на Протоколот за испитување на изолационите високонапонски масла кај рендгенските апарати“, Proceedings MAKO-CIGRE, D1-7I, 2009.
 48. Prodanov, K. Mitevski, H. Spasevska, „Thermal characteristic of solar thermal collectors“, Proceedings MAKO-CIGRE, 1-4R, 2009.
 49. Spasevska, M. Ginovska, G. Ruani, „Centre for implementation of low-cost technologies for solar cells in Macedonia“, Proceedings MAKO-CIGRE, D1-2I, 2009.
 50. В. Миновска, К. Најденковски, Х. Спасевска, М. Гиновска, „Постапка за испитување на изолациони масла во високонапонскиот систем за медицинските рендген апарати“, Proceedings MAKO-CIGRE, D1-6R, 2009.
 51. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, C. Ancora, V. Georgieva, M. Ginovska, G. Ruani, H. Spasevska, „Equivalent circuit analysis of TiO2/CuInS2 solar cells“, Proceedings of XX Congress of Chemists and Tech. Of Macedonia, ECH-01-E,17-20.08, 2008.
 52. Ginovska, H. Spasevska, K. Najdenkovski, J. Dimitrijevic, Z. Prelogovski, „Procedure for analysis and treatment of condensate from compressor systems“, Proceed. Of XX Congress of Chemists and technologists of Macedonia, Ohrid, 2008.
 53. Х. Спасевска, „Дигитални детектори на редгенски зраци“, Зборник на трудови на Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг, 23-24.11, 2007.
 54. М. Гиновска, Х. Спасевска, „Протокол за испитување на високонапонски изолациони масла што се користат кај медицинските рендген апарати“, Зборник на трудови на Прва македонска конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг, 2007.
 55. Basnarkov, L. Stojanovska-Georgievska, H. Spasevska, M. Ginovska, „Supramolecules: Materials of the Future“, Proceedings of the Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics – ETAI Conference, E1-5, 2007.
 56. Х. Спасевска, „Електрично двојно прекршување на светлината во разредени раствори од сегментно неконјугиран полимер“, Зборник на трудови на Електротехнички факултет, Скопје, 22 (1–2), 27–34, 2006.
 57. Spasevska, A. Andonovski, I. Schopov, „Electrical Conductivity of Iodine-Doped Polymers“, Proceedings of World Renewable Energy Congress – IX, Florence, 2006.
 58. Fustik, N. Kiteva, M. Ginovska, H. Spasevska, „Technical Issues of the Risk Management in Financing the Renewable Energies Resources“, Proceedings of World Renewable Energy Congress – IX, Florence, 2006.
 59. Ginovska, H. Spasevska, N. Kiteva,V. Fustik, „Status and potential of Renewable Energy Recourses in Republic of Macedonia“, Proceedings of World Renewable Energy Congress – IX, Florence, 2006.
 60. Х. Спасевска, А. Андоновски, И. Шопов, „Електрична спроводливост на допингувани полимери што содржат 1,3,4-оксидијазолови прстени“, Зборник на трудови – ЕТАИ2005, стр. 157, 2005.
 61. Д. Стојанов, С. Петковска, Х. Спасевска, С. Лошковска, „Физички основи на радиолошката терапија и опис на софтверскиот пакет VARIAN за компјутерско планирање на радиоактивен третман“, Зборник на трудови – ЕТАИ2005, стр. 239, 2005.
 62. Spasevska, N. Andonovska, „Electric Birefringence in Diluted Solutions of Hairy Rod Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Rings in Repeating Units“, Physica Macedonica, 53/54, p.p. 59–65, 2003/2004.
 63. Х. Спасевска, „Електро-оптички параметри на системот полимер со молекули во форма на влакнести прачки/диметилформамид“, Зборник на трудови – ЕТАИ2003, стр. 48, 2003.
 64. Spasevska, M. Ginovska and L. Stojanovska-Georgievska „Dielectric relaxation of segmented non-conjugated polymer containing 1,3,4-oxadiazole rings“, Proceedings of Balkan Physical Union – 5, p.p. 679–682, 2003.
 65. Spasevska, N. Andonovska, „Dielectric Behavior of Hairy Rod Polymer-LiCl System“, Proceedings of Balkan Physical Union – 5, p.p. 823–826, 2003.
 66. Spasevska, N. Andonovska, „Dielectric properties of Poly (1,4-phenylene ether-ether-sulfone)“, 12th General conference of the European Phys. Soc, EPS-12, P2-72, Budapest, Hungary, 26-30 August, 2002.
 67. Х. Спасевска, А. Андоновски, Р. Калинова, Х. Брчков, С. Стојкова, И. Шопов, „Истражувања на молекуларни параметри на полимери што содржат 1,3,4-оксидиазолови прстени“,ПОЛИМЕРИ-2002, II-П-7, Софија, Бугарија, 2002.
 68. Spasevska, A. Andonovski, „Polymer-solvent interaction in the poly(ethylene oxide)-water system“, 2nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development,Book of abstracts Volume I, PO357, 6–10 June, Halkidiki, Greece, 2002.
 69. Spasevska, M. Ginovska, „Preparation of semiconducting thin films applying non-equilibrium processes of physical deposition“, Proceedings of the 2nd Balkan Summer School and Workshop on Physics of Materials, pp. 75–83, Thessaloniki, Greece, 2001
 70. Spasevska, „Conformation characteristics of poly(ethylene oxide) molecules in water”, Proceedings of the 2nd Balkan summer school and workshop on physics of materials, pp. 93–99, 2000.
 71. Spasevska, A. Andonovski, „Temperature dependence of conformations of poly(ethylene oxide) in aqueous solutions”, Bulletin of Chemists and Technologists of Macedonia, vol. 19, No. 2, pp. 151–156, 2000.
 72. Spasevska, S. Rendevski, N. Andonovska, „Electrooptical investigations of the poly(ethylene oxide)-sodium dodecyl sulfate interactions”, Bulgarian Journal of Physics, pp. 76–80, 27, Supplement 2, 2000.
 73. Rendevski, H. Spasevska, N. Andonovska, „Molecular parameters of  dextran in aqueous  solutions“, 4th General Conference of the Balkan Physical Union, 65-099, 22–25 August, Veliko Trnovo, Bulgaria, 2000.
 74. Spasevska, S. Rendevski, N. Andonovska, „Electrooptical investigations of poly(ethylene oxide)-sodium dodecyl sulfate interactions “, 4th General Conference of the Balkan Physical Union, 65-101, 22–25 August, Veliko Trnovo, Bulgaria, 2000.
 75. Х. Спасевска, А. Андоновски, „Димензионални и хидродинамички својства на полиетилен оксид во вода“, III Конференција на Друштвото на физичарите на Р. Македонија, 23-25 септември, Охрид, 2000.
 76. Х. Спасевска, А. Андоновски, „Интеракција полимер-растворувач во системот полиетиленоксид/вода“, Книга на трудови од 16.Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, 1, 203-207, 1999.
 77. Spasevska, A. Andonovski, „Temperature dependence of con­for­ma­­ti­ons of Poly (ethyleneoxide) in aqueous solutions“, 4th Liquid Matter Conference, Granada, 1999.
 78. Spasevska, „Conformation characteristics of Poly(ethyleneoxide) mo­le­­cules in water“, 2nd Balkan Summer School and Workshop on Physics of Ma­te­ri­als, Solun, 1999.
 79. Х. Спасевска, А. Андоновски, „Температурни истражувања на системот полиетиленоксид-вода со оптички и електрооптички методи“, II Конференција на Друштвото на физичарите на Македонија, Охрид, 1998.
 80. Н. Андоновска, С. Рендевски, Х. Спасевска, „Електрооптички истражувања на интеракциите во системот полиетиленоксид-натриум додецилсулфат“, II Конференција на Друштвото на физичарите на Македонија, Охрид, 1998.
 81. А. Андоновски, Х. Спасевска, „Конформациони својства на полимерните молекули од полиетиленоксид во вода“, Annuaire-physique, 47, 47–54, 1997.
 82. Andonovski, H. Spasevska, „Electro-optical investigation in Poly(ethyleneokside)-water solvent system“, 3-rd General Conference of the Balkan Physical Union, Cluj-Napoca, Romania, 1997.
 83. А. Андоновски, Х. Спасевска, „Конформациони својства на полимерните молекули од полиетиленоксид во вода“, Прва конференција на физичарите на Македонија, Охрид, 1996.

Стручни трудови

 1. Христина Спасевска, „Статус и предизвици во нуклеарната енергетика“, ПРЕСИНГ, 56, стр.32-36, 20
 2. Stojanovska – Georgievska, L. Basnarkov, T. Manevska, J. Pazardzievska, M. Ginovska, H. Spasevska, „Approximated model for reading written compact disc“, Macedonian Physics Teacher, 47, pp. 1-5, 2007/2008.
 3. Stojanovska – Georgievska, L. Basnarkov, M. Ginovska, H. Spasevska, „Disadvantages and improvement technics of LCD addressing”, Macedonian Physics Teacher, 47, pp. 6-10, 2007/2008.
 4. В. Георгиева, М. Гиновска, Х. Спасевска, Л. Стојановска Георгиевска, Л. Баснарков, „Анализа на структурата на запишаните студенти на Електротехничкиот факултет и постигнатиот успех на приемниот испит по физика“, Билтен на Друштвото на физичарите на Република Македонија, 46, 36–48, 2004–2006.
 5. В. Георгиева, М. Гиновска, Х. Спасевска, Л. Стојановска-Георгиевска, Л. Баснарков, „Некои искуства од имплементацијата на ЕКТС во наставата по физика на ЕТФ во Скопје“, Билтен на Друштвото на физичарите на Република Македонија, 46, 58–67, 2004–2006.
 6. Х. Спасевска, „Полимерите – материјал на иднината“, XXIV/XXV Школа на млади физичари, Скопје, 1999.
 7. Д. Гершановски, Х. Спасевска, „Добивање најниски температури. Експериментите на Џејмс Дјуар и Камерлинг Онес“, ХХ Летна школа „Млади физичари“, Охрид, 1994.

Стручно-популарни изданија

 1. Интервју: Христина Спасевска, „Реформи во образованието и соработка на училиштата со универзитетите“, МКД, 19.02.2023.
 2. Интервју: Христина Спасевска, „Вистинското искористување на фотоволтаиците и на сончевата енергија ќе се случи кога домаќинствата ќе ги инсталираат“, Приказна, 12.05.2022.
 3. Интервју: Христина Спасевска, „Македонската жена остава траги во науката“, Факултети, 11.02.2022.
 4. Интервју: Христина Спасевска, „Вложувањето во младите секогаш вродува со плод“, Бизнис вести, 29.06.2021.
 5. Тони Манџуковски, Христина Спасевска, „Инженерска институција на Македонија, еден век партнерство за одржлив развој“ ISBN 978-9989-2870-2-2, 2020.
 6. Христина Спасевска, „100 години од основањето на македонското здружение на инженери и архитекти“, ПРЕСИНГ, бр. 49, стр.25-31, 2020.
 7. Интервју: Христина Спасевска, „Да се погледнеме и да проговориме за нашиот професионализам„, Порта 3, 01.04.2020.
 8. Интервју: Христина Спасевска, „Инженерите со најодговорна улога за нови производни процеси, да се изборат за препознатливост“, НетПрес, 23.03.2020.
 9. Интервју: Христина Спасевска, „Науката треба да биде движечка сила за развојот на малите земји“, Факултети, 23.12.2019.
 10. Уредник: Признание Инженерски прстен 15 години, ISBN 978-9989-2870-3-9, 2018.
 11. Интервју: Христина Спасевска, „На Македонија и треба стратегија за еколошки развој“, ЛЕОНА, бр. 5, стр.40-44, 2018
 12. Уредник: Инженерство Мотивација Иновација, Асоцијација на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија, ISBN 978-9989-2870-1-5 , 2016.
 13. Интервју: Христина Спасевска, „Интердисциплинарноста е неминовен светски тек“, ПРЕСИНГ, бр. 30, стр.22-25, 2016.
 14. Христина Спасевска, „Храната третирана со јонизирачко зрачење под построга контрола“, Дневник, 14.04. 2014.
 15. Уредник: Бескомпромисна искра, Сојуз на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника, ISBN 978-608-65700-0-2, 2014.
 16. Христина Спасевска, „Идните иноватори и научници своето деби го имаат на натпреварите на народна техника на Македонија“, МАТУРАНТ, бр. 9, стр.48-50, 2013.

Подготовка на документи (национални стратегии, закони, студии)

 1. Мултимедијален центар за посетители на АД ЕЛЕМ, идеен проект, 2016.
 2. План за можности за имплементација на новите технологии: Изработка на студија за развој на човечки ресурси за потребите на дирекција на АД ЕЛЕМ-Скопје, 2015.
 3. Правилник за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко зрачење (Службен весник на РМ, бр. 63/2014).
 4. Правилник за начинот на оцена на сообразноста на неавтоматски ваги (“Службен весник на Република Македонија”, број.142/2011).
 5. Закон за изменување и дополнување на законот за метрологијата („Службен весник на Република Македонија”, бр. 136/2011).
 6. Правилник за начинот и постапката за оцена на сообразноста на мерила на брзина на возилата во сообраќајот на патиштатa („Службен весник на Република Македонија”, бр.61/2011).
 7. Стратешки план за развој на Бирото за метрологија и метролошката инфраструктура во Република Македонија 2010‐201
 8. Правилник за алкохолометри и алкохолни ареометри (“Службен весник на Република Македонија” број 154/2010).
 9. Правилник за начионот и постапката за реализација, чување и одржување на сертифицирани референтни материјали за алкохол(„Службен весник на Република Македонија”, број 150/2010).
 10. Правилник за суштествени барања за шишиња кои се користат како мерни садови(“Службен весник на Република Македонија “, број.147/2010).
 11. Правилник за мерилата(“Службен весник на Р. Македонија”, број.17/2010).
 12. Правилник за начинот и постапката за вршење на метролошки надзор и барањата кои пакуваните производи треба да ги исполнуваат во однос на количините и дозволените отстапувања од означената количина и листата на номиналните количини на пакуваните производи („Службен весник на Република Македонија“, број 83/2009).

 

Учество во проекти

 1. Учесник:„Easing Transfer of Digital project results to VET “, Erasmus+ Program, KA220-VET, Cooperation partnership in VET 2023-1-DE02-KA210-VET-000150609 (2023-2024).
 2. Учесник: „Оff-site industry- towards innovation in construction sector-BuildOffsiteEU“, Erasmus+ Program, KA220-VET, Cooperation partnershiBp in VET 2022-1-ES01-KA220-VET-000087862 (2023-2024).
 3. Раководител на национален проектен тим: „Mitigating climate change transition risks of the construction sector through building capacity in sustainable building materials – Building Matters“, Erasmus+ Program, KA220-VET, Cooperation partnership in VET, 2022-1-RO01-KA220-VET-000087938 (2022-2024).
 4. Раководител на проектен тим; „Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable – SEEtheSkills“, H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 / H2020-LC-SC3-EE-2020-2, 101033743 SEEtheSkills (2021-2024).
 5. Учесник: „Воведување на нови аналитички методи за електрон-спинска резонанција и за термолуминисцентна дозиметрија“, Факултет за електротехника и информациски технологии и Министерство за образование и наука, дог. бр.15-15590/ 15 (2021-2023).
 6. Раководител: „Enhancing national capacities in standardized nuclear based and related techniques for food safety and detection of irradiated food”, International Atomic Energy Agency – Technical Cooperation Project MAK5009 (2020-2022).
 7. Национален координатор: „Enhancing standardized radiation technologies and QC procedures for human health, safety, cleaner environment and advanced materials”, International Atomic Energy Agency – Regional Technical Cooperation Project RER1019 (2018-2022).
 8. Раководител на проектен тим: „TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction – TRAINEE“,H2020-EE-2016-2017/H2020-EE-2017-CSA-PPI, 785005 — TRAINEE (2018-2020).
 9. Национален координатор: „Improving Food Safety through the creation of an Interregional Network that Produces Reliable Scientific Data Using Nuclear and Isotopic Techniques”, International Atomic Energy Agency – Interregional Technical Cooperation Project INT5154 (2018-2020).
 10. Раководител: „WIN 2018: International Conference Women In eNergy 2018 – Initiative to promote gender balance“, CEI CA, Reference Number: 1202.059-18 (2018).
 11. Национален координатор: „Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities”, International Atomic Energy Agency – Regional Technical Cooperation Project RER0043 (2018-2022).
 12. Национален координатор: „Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data”, COST Action PEARL PV (CA16235) (2017-2021).
 13. Раководител: „ Анализа и математичко моделирање на луминисцентентни криви добиени со оптички стимулирана луминисценција и термолуминисценција“, Факултет за електротехника и информациски технологии (2017-2018).
 14. Учесник: „Датирање на археолошки предмети со метод на луминисценција“, Министерство за култура, Филозофски факултет во Скопје (2017).
 15. Национален координатор: „Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing”, International Atomic Energy Agency – Regional Technical Cooperation Project RER/1/017(2016-2017).
 16. Учесник: „Meeting of Energy Professional Skills-MEnS“, Horizont 2020, MenS-649773 (2016-2017).
 17. Учесник: „Preparation Activities for Making a Decision on entering into New Nuclear Energy Program in Macedonia – Phase 1, Part II“,International Atomic Energy Agency – Technical Cooperation Project MAK2007 (2016-2017).
 18. Учесник: „Further improvement of the system for development and implementation of National qualification framework“, MK 13 IPA SO 02 15 (MK13 IB SO 02) (2016-2017).
 19. Учесник: „Supporting Preparation Activities for Decision Making for a New Nuclear Energy Programme”, International Atomic Energy Agency – Technical Cooperation Project-MAK2006 (2014-2016).
 20. Раководител на проектен тим: „Builder’s Energy efficiency training – BUILD UP Skills BEET“, IEE/13/BWI/682/ SI2.680171 (2014-2016).
 21. Раководител: „The role of the Central European Initiative to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production“, CEI CA Ref. Nо. 1202.059-13 (2013).
 22. Раководител: „Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies“,International Atomic Energy Agency – Technical Cooperation Project -МАК5007 (2012-2014).
 23. Раководител на проектен тим: „BUILD UP Skills MK“, FP7- IEE/12/425 (2012-2014).
 24. Раководител: „Digital culture for regional cohesion: an Innovative data base for raising awareness in the cross border area on the regional and European dimension and its better joint utilization“, 2007 CB16IPO007-2011-2-6 (2012).
 25. Учесник: „Skills development for young researchers and educational personal in nano and microelectronics curricula: implementation of methods for bilateral knowledge transfer between universities and SMEs”, SNF-SCOPES (2011-2014).
 26. Раководител: „Добивање, карактеризација и параметарски испитувања на наноструктурни сончеви ќелии“, Факултет за електротехника и информациски технологии (2011-2012).
 27. Раководител: „Low-cost solar cells, 2011: Opportunities and challenges for green energy“, CEI-CA, Ref. No.1202.081-10 (2011).
 28. Учесник: „Развој на технологии за производство на биодизел од семе на тутун“, ВЕДА и Министерство за образование и наука бр.14-4855, (2011).
 29. Раководител: „Квалитетен воздух значи квалитетен живот“, Народна техника на Македонија и Светска Банка – мали грантови (2010).
 30. Раководител на национален проектен тим: „Development of medical devices for cavitation treatments of different medical indications -E!5345-CAVITE“, EUREKA, (2010-2012).
 31. Раководител: „Протокол за контрола на квалитет на техничко-технолошкиот процес на мамографските системи“, ПЗУ НЕУРОМЕД Струмица,и Министерство за образование и наука, бр. 14-2905 (2009).
 32. Национален координатор: „Training and education in nuclear physics and applications“,International Atomic Energy Agency – Regional Technical Cooperation Project RER/0/028 (2009-2011).
 33. Раководител: „Establishing Centre for implementation of low-cost technologies for solar cells in Macedonia (CHEAP-CELL)“, Central European Initiative-CEI,1206.024-08 (2008-2009).
 34. Учесник: „Развој на постапка за анализа и третирање на кондензат од компресорски системи“, ДЕВИТ Компресорски и пневматски системи дооел Скопје и Министерство за образование и наука, бр. 14-2601 (2008)
 35. Раководител: „New frontiers of low-cost photovoltaic solar cells, 2008“, CEI-CA, Ref. No. 1202.104-07 (2008).
 36. Учесник: „Preparation of Sodium Alginate fractions by radiation induced degradation and identification of their gelation and bioadhesive properties“, Билатерален проект (Македонија-Турција), Министерство за образование и наука-TUBITAKM (2007-2009).
 37. Раководител: „Развој на протокол за испитување на изолациони високонапонски масла што се користат кај медицинските рендген апарати“, ЕЛМЕД Јулијана и Михаил ДОО Скопје и Министерство за образование и наука, бр. 14-735/5 (2007).
 38. Учесник: „Систем за аквизиција, меморирање и управување со видео записи од флуороскопија“, ДАТО ЕЛЕКТРОНИКА ДОО Скопје и Министерство за образование и наука, бр.14-735/5, (2006).
 39. Учесник: „Influence of biopolymer interactions on the drug delivery from chitosan-alginate colloidal carrier systems“, NATO S.P. Project No. 978203 (2002-2006).
 40. Учесник: „Молекуларни и макроскопски параметри на биополимери за контролиран пренос на супстанции и електрично спроводни полимери“, Природно-математички факултет во Скопје, Министерство за образование и наука бр. 230198 (2000-2003).
 41. Учесник: „Истражување на кинетички конформациони и електрооптички својства на макромолекуларни системи“, Природно-математички факултет во Скопје, Министерство за образование и наука (1996-1999).