Китева Роглева Невенка

E-mail nkiteva@feit.ukim.edu.mk
Телефон +389 2 3099 135

Работно искуство:

2005 – сега Помлад асистент, Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје.

2004 Електротехнички факултет, Институт за електроенергетика – Скопје.
Демостратор на предметите: Автоматизација на електрични централи и разводни постројки, Проектирање на електрични централи и разводни постројки, Менаџмент.

2002 Електротехнички факултет во Росток, Германија.
Mоделирање и анализа на ХЕЦ „Тиквеш“ со помош на софтверскиот пакет MATLAB/Simulink.