Аналоген дизајн

Објавено: октомври 12, 2018

1.    Наслов на наставниот предмет

Аналоген дизајн

2.    Код

3ФЕИТ05З003

3.    Студиска програма

КХИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Јосиф Ќосев

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните структури на аналогните интегрирани електронски кола и системи, принципите на работа и нивните основни карактеристики, нивната примена, како и методите за нивна анализа и експериментално испитување.  Оспособување за проектирање и користење на аналогните интегрирани електронски кола при моделирање и решавање на конкретни проблеми во инженерството.

11.    Содржина на програмата: Основни блокови кај интегрираните засилувачи: споеви со активен товар, струјни огледала, каскодни засилувачи, диференцијални засилувачи, излени степени. Структура на операциски засилувачи (ОЗ); Еднонасочен режим и поларизација на операциски засилувач, ОЗ во режим на мали сигнали; Карактеристики на реален ОЗ; Примери на ОЗ со биполарни и униполарни транзистори. Фреквенциски карактеристики на засилувачите; Стабилност при работа со негативна повратна врска, компензација; Примена на ОЗ (компаратори, преобразувачи, логаритамски засилувач, антило¬гари¬тамски засилувач). Активни филтри. Структури со SCC. Нелинеарни аналогни кола, Ааналогни множачи, PLL, А/Д и Д/А со ОЗ, напонски регулатори. Шумови во интегрираните засилувачи.

12.    Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и софтверски пакети), самостојно решавање домашни задачи, учење во електронско опкружување (форуми, консултации).

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

15

16.2. Самостојни задачи

15

16.3. Домашно учење

75

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

15

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

65

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Успешно реализирани лабораториски вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gray et al.Analysis and Design of analog integrated circuitsWiley2009

2

Serda/SmithMicroelectronic SircuitsOxford University Press2009

3

RazaviDesign of analog CMOS integrated circuitsMcGraw-Hill2001

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Седра/СмитМикроелектронски кола (5-то изданиеВлада на РМ2010

2

Г. АрсовИнтегрирани склоповиhttp://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk2006