Антени за безжични комуникации

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Антени за безжични комуникации
2. Код 4ФЕИТ10З001
3. Студиска програма ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/7 7. Број на ЕКТС 6
8. Наставник Д-р Перо Латкоски
9. Предуслов за запишување на предметот Положен: Теорија на информации
10. Цели на предметната програма (компетенции). Студентот ќе ги изучи типовите на антени кои се користат кај современите телекомуникациски системи, како кај базните станици, така и кај мобилните кориснички уреди. Студентот ќе се оспособи за толкување и креирање на спецификации за антени.
11. Содржина на програмата: Применети антени за базни станици кај мобилните комуникациски системи: 3G, 4G, 5G. Антени за WLAN (WiFi) апликации. Напредни антени за радио базни станици. Интелигентни антени. Антени наменети за радар апликации. Антени наменети за рачните кориснички уреди. RFID Tag антени. Антени за преносливи компјутери. Антени наменети за BAN (Body Area Networks) и PAN (Personal Area Networks). Антени за UWB (Ultra Wide Band) апликации. Антени кај вселенски комуникации. Мерење на карактеристиките.
12.Методи на учење Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на часови 3 + 1 + 1 + 0
14. Распределба на расположивото време 180
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава 45
15.2. Вежби, семинари, тимска работа 30
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи 30
16.2. Самостојни задачи 30
16.3. Домашно учење 45
17. Начини на оценување 17.1. Тестови 0
17.2. Семинарска работа/проект 30
17.3. Активност и учење 0
17.4. Завршен испит 70
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и комплетно изработени лабораториски вежби
20. Начин на полагање на испитот Два парцијални испити во текот на семестарот во времетраење од по 120 минути или еден писмен испит во соодветна испитна сесија во времетраење од 120 минути
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Ning Chen Antennas for Base Stations in Wireless Communications McGraw-Hill Professional 2011
2 Zhi Chen Antennas for Portable Devices Wiley 2009
23.2. Дополнителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Theodore S. Rappaport Smart Antennas for Wireless Communications: IS-95 and Third Generation CDMA Applications Prentice Hall 1999