Дигитални телекомуникации 1

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Дигитални телекомуникации 1

2.    Код

3ФЕИТ10З011

3.    Студиска програма

КХИЕ, ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/5, IV/7

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Венцеслав Кафеџиски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се стекне со фундаментални знаења од областа на дигиталните телекомуникации, и тоа на различни техники на претворање на аналогни сигнали во дигитални сигнали, различни типови на дигитални модулации, функционирање на оптимален приемник и оптимален детектор на дигитални сигнали и веројатност на грешка при детекција, и пренос на дигиталните сигнали низ системи со ограничен опсег заедно со техниките на еквализација. Добиените знаења претставуваат основа за разбирање на современите дигитални системи за пренос на сигналите, како и основа за следење на повеќе други наставни предмети со поспецифична проблематика.

11.    Содржина на програмата: Теорема на земање на примероци. Импулсно кодна модулација. Униформна квантизација. Оптимална скаларна квантизација. Неуниформна квантизација. Векторска квантизација. Диференцијална импулсно кодна модулација. Делта модулација. Линеарно предиктивно кодирање и примена кај кодирање на говор. JPEG кодирање на слика. Претстава на дигитални сигнали во сигнален простор: eднодимензионални, дводимензионални и повеќедимензионални сигнали. Оптимален приемник за дигитално модулирани сигнали во присуство на бел гаусов шум. Оптимален детектор. Веројатност на грешка за детекција во присуство на бел гаусов шум: PAM, QAM, PSK, ортогонални сигнали. Сигнали со експандиран спектар. Пренос на дигитални сигнали низ канали со ограничен опсег. Дизајн на сигнали за канали со ограничен опсег. Еквализација. Линеарни еквализатори. OFDM.

12.    Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

0

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

95

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

15

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

5

17.4. Завршен испит

80

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети.

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав КафеџискиДигитални телекомуникации 1Интерна скрипта ФЕИТ2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џон Г. Проакис и Масуд СалехиИнженерство на телекомуникациски системи, 2 изданиеПрентис Хол2002

2

Џон Г. Проакис и Масуд СалехиДигитални телекомуникации, 5 изданиеМекГро Хил2008