Дипломска работа

Објавено: јуни 28, 2022
1. Наслов на наставниот предмет Дипломска работа
2. Код 4ФЕИТ12Л006
3. Студиска програма ЕАОИЕ,ЕЕПМ,ЕЕС,КТИ,КСИАР,КХИЕ,ТКИИ
4. Организатор на студиската програма Факултет за електротехника и информациски технологии
5. Степен Прв циклус студии
6. Академска година / семестар IV/8 7. Број на ЕКТС 9
8. Наставник Сите
9. Предуслов за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции). По завршување на курсот студентот е оспособен: да ги образложи основните концепти во областа што е предмет на дипломската работа; да ја идентификува потребата од дополнително знаење и начините на кои може да дојде до нив; да ги применува стекнатите знаења за решавање теоретски, технички и практични прашања во избраната област; самостојно да планира и спроведува едноставни проекти; да ги документира и презентира добиените резултати.
11. Содржина на програмата: Дипломската работа е самостојна работа од област што ја избира студентот и ја изработува под менторство на соодветен предметен наставник. Таа содржи анализа на даден проблем од теориски и практичен аспект и избор на соодветна методологија за решавање на проблемот, при што студентот ги користи стекнатите знаења од повеќе предмети, како и дополнителна литература. Од студентот се очекува да го вгради понуденото решение, да изготви документација и упатство за негова примена. Изработениот труд се предава во пишана форма и се презентира усно.
12.Методи на учење Индивидуална работа на студентот под менторство на наставник од соодветната област.
13. Вкупен расположив фонд на часови NULL + NULL + NULL + NULL
14. Распределба на расположивото време NULL
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава NULL
15.2. Вежби, семинари, тимска работа NULL
16. Други форми на активност 16.1. Проектни задачи NULL
16.2. Самостојни задачи NULL
16.3. Домашно учење NULL
17. Начини на оценување 17.1. Тестови NULL
17.2. Семинарска работа/проект NULL
17.3. Активност и учење NULL
17.4. Завршен испит NULL
18. Критериуми за оценување до 50 бодови 5 (пет) (F)
од 51до 60 бодови 6 (шест) (E)
од 61до 70 бодови 7 (седум) (D)
од 71до 80 бодови 8 (осум) (C)
од 81до 90 бодови 9 (девет) (B)
од 91до 100 бодови 10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Стекнати најмалку 231 ЕКТС
20. Начин на полагање на испитот
21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски
22. Метод на следење на квалитетот на наставата Интерна евалуација и анкети
23. Литература
23.1. Задолжителна литература
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Литература соодветна на избраната област. NULL