Дистрибуирани системи и SCADA

Последна измена: октомври 25, 2019

1.    Наслов на наставниот предмет

Дистрибуирани системи и SCADA

2.    Код

3ФЕИТ01Л004

3.    Студиска програма

КСИАР, КТИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Миле Станковски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со основите на SCADA и дистрибурианите системи и нивните принципи на работа. Проектирање на едноставни SCADA системи и апликативно програмирање на вакви системи.

11.    Содржина на програмата: Основни структури на дистрибуираните системи. Повеќенивоовска организација на системите за автоматизација на постројките и процесите, функциите и базите на податоци на нивоата на автоматизација, интегрирани информациони системи на фабрика. Дистрибуирани системи за работа во реално време: Мерење и моделирање на доцнењата во комуникациски мрежи. Упраување во затворена јамка преку комуникациска мрежа. Хардверски аспекти на SCADA системите. Софтверски аспекти на SCADA системите. Проектирање на SCADA системи. Програмирање и визуелизација на SCADA системи. Практична работа за проектирање, програмирање и визуелизација на SCADA системите. Безбедност кај SCADA системи.

12.    Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби, сето тоа дополнето со практични вежби во лабораторија.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

10

17.2. Семинарска работа/проект

30

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата и аудиториските вежби и навремено изработени лабораториски вежби.

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gordon Clarke, Deon Reynders, Edwin Wright Practical Modern SCADA Protocols Elsevier 2004

2

David Bailey, Edwin Wright Practical SCADA for Industry Elsevier 2003

3

IDC Practical Distributed Control Systems for Engineers and Technicians IDC Technologies 2012