Доверливост на ЕЕС

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Доверливост на ЕЕС

Код: 3ФЕИТ09002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Ред. проф. д-р Мирко Тодоровски

Цели на предметната програма (компетенции): Владеење со теоријата на доверливост и со елементи од теоријата на веројатност и математичката статистика. Совладување и разбирање на на основните концепти и принципи за оценка на доверливоста на одделните сегменти (производство, пренос и дистрибуција на електричната енергија) како и на самите сложени електроенергетски системи (ЕЕС), посматрани интегрално. Оспособеност за изнаоѓање на најефикасните мерки и техники за зголемување на доверливоста на ЕЕС.

Содржина на предметната програма: Необновливи системи. Карактеристични функции и показатели. Карактеристични распределби. Обновливи системи.  Дијаграми на состојби и показатели.  Експоненцијална распределба. Сложени системи кои можат да се опишат со маркови процеси. Стационарни показатели на доверливоста на системите.  Карактеристични случаи. Обновливи системи. Мрежи. Елементарни мрежни структури. Сложени мрежи. Минимални пресеци. Минимални патишта. Сложени системи. Стебло на грешката. Пребарување. Метод на статистички испитувања (Monte Carlo). Дистрибутивни мрежи. Доверливост на дистрибутивните мрежи и пресметка на индексите на доверливост. Планирање и развој на дистрибутивните системи. Извори. Модел со две состојби. Група на извори. Вршни електрани. Показатели на доверливост на изворите. Планирање на изворите. Расположлива  моќност. Модел на конзумот. Анализа на доверливоста на изворите во еден ЕЕС. Планирање на нивната изградба.  Оперативна резерва. Водови. Модел со  две состојби. Едновремени дефекти. Постројки. Метод со селективно пребарување. Методи со минимални пресеци. Поврзани ЕЕС. Интеконекции. Ограничувања  во размената на енергија. Интегрални ЕЕС. Анализа на структурата на ЕЕС. Едновремени испади. Анализа на работата на системот и пресметка на показателите на доверливост. Техничко-економски анализи. Штети поради прекини во напојувањето. Избор на најповолно решение.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски Предавања кои ги покриваат главните аспекти и целите на курсот, напи­шани од предавачот ФЕИТ – Скопје 2007

2

J. M. Nahman Metode analize pouzdanosti elektroenergetskih sistema. Naučna  knjiga, Beograd, 1992

3

Венјуан Ли Проценка на ризикот во ЕЕС Дата Понс – Скопје 2009

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. Billinton: Power System Reliability Evaluation, Gordon & Breach Scien­ce Publishers. N. York, Toronto, London, Paris 1978