е-Бизнис

Објавено: декември 13, 2018

Предмет: е-Бизнис

Код: 3ФЕИТ12001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Трајанов

Цели на предметната програма (компетенции): Да ги разбира е-бизнис моделите. Да ги разбира придобивките за компаниите од е-бизнисот. Да ги применува технологиите за е-бизнис. Да знае да креира бизнис планови за е-комерција.

Содржина на предметната програма: Модели и концепти за е-бизнис: Инфраструктура за е-трговија: Интернет, веб, и мобилни платформи. Присуство во е-трговија: веб страници, мобилни страници и апликации. Системи за on-line плаќање. Сигурност кај е-бизнисот. Дигитален маркетинг и рекламирање. Социјален, мобилен и локален маркетинг. Бизнис план за е-трговија Развој и проценка на бизнис идејата. Анализа на индустријата. Анализа на пазарот. План за маркетинг. Презентација на бизнис планот.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver E-Commerce 2017, 13th Edition Pearson Education 2017

2

Bruce Barringer Preparing Effective Business Plans: An Entrepreneurial Approach (2nd Edition) Pearson Education 2014

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dave Chaffey Digital Business & E-Commerce Management, 6th ed. Strategy Implementation & Practice Pearson Education 2014